KLAUZULA INFORMACYJNA – PRACOWNICY

628

 

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa nr 105  siedzibą w Świdnicy, zwana dalej Szkołą przekazuje Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych wymaganą normą prawną pochodząca z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które to stosowane jest w Polsce od dnia 25 maja 2018 r., informuje, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 105
 1. Polskich Podróżników i Odkrywców w Świdnicy, ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica, którą reprezentuje Dyrektor.

Z przedstawicielami placówki można skontaktować się pisząc na adres podany wyżej, na e-maila sekretariat@sp105.pl  lub telefonicznie  (74) 8531213.

 • W placówce został wyznaczony Inspektor ochrony danych – Maciej Chęciński,

z którym można skontaktować się pisząc na adres pocztowy Szkoły lub na e-mail :  iod@sp105.pl

 • Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych stanowią:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę,
 • 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit b RODO w celu wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy lub zawartej umowy cywilnoprawnej przez co rozumiemy także wykonywanie obowiązków

z zakresu BHP, rozliczanie wszelkich należności, zgłaszanie pracowników do odpowiednich urzędów czy archiwizowania akt osobowych,

 • 10 RODO w zakresie pozyskiwania informacji o niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1130),
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 z pózn. zm.) oraz z regulaminu ZFŚS,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych

z zawartą umową o pracę,

 • 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez pracodawcę w dziedzinie prawa pracy, w tym przetwarzania danych do oceny zdolności pracownika do pracy.
 • Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i/lub prawidłowej realizacji łączącego Administratora Danych stosunku prawnego.
 • W Polsce organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych od dnia stosowania RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl – o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem dotyczących ochrony danych osobowych,
 • Ma Pan/Pani prawo do żądania od Placówki dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane wyłącznie na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, m.in. bank, obsługa prawna, firmy świadczące usługi

w zakresie oprogramowania oraz inne firmy z którymi współpracuje jednostka.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po ustaniu okresu zatrudnienia:
 1. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę m.in. zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy, tj. co do zasady przez 3 lata, a w zakresie umów cywilnoprawnych m.in. zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, tj. co do zasady przez 3 lata;
 2. do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji, tj. akta kadrowe są archiwizowane przez 50 lat od dnia zakończenia pracy przez ubezpieczonego pracownika bądź do 10 lat m.in. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.;
 3. dane osobowe zawarte w dokumentacji, na podstawie której przyznano świadczenia z ZFŚS, oraz w pozostałej dokumentacji, np. we wnioskach pracowników o świadczenia, będą przechowywane przez 5 lat;
 4. do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub dobrowolna zgody osoby, której dane dotyczą;
 • podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez AD jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy,
 • Prawa, które przewiduje RODO realizowane są od 25.05.2018 r. na zasadach określonych Rozporządzeniem
 • Placówka poprzez przekazanie niniejszej informacji realizuje obowiązek prawny.

W razie pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje Administrator Ochrony Danych.