KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI

664

 

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa nr 105 z siedzibą w Świdnicy, zwana dalej Szkołą przekazuje Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych wymaganą normą prawną pochodząca z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które to stosowane jest w Polsce od dnia 25 maja 2018 r.

Szkoła informuje, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Pańskich Dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 105 Polskich Podróżników i Odkrywców z siedzibą w Świdnicy przy ul. Saperów 27a. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: sekretariat@sp105.pl, pod nr tel. (74) 8531213 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 • W placówce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Maciej Chęciński.
 • Z Inspektorem ochrony danych osobowych Szkoły można skontaktować się pisząc na adres pocztowy: ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica lub na e-mail :  iod@sp105.pl
 • Pani/Pana dane oraz dane Dziecka/Dzieci przetwarzane są w placówce

w następujących celach:

 • 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji zadań ustawowych,
 • 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu promocji placówki oraz w celu umożliwienia kontaktu z Państwem,
 • 9 ust. 2 lit. h – w celu zapewnienia opieki zdrowotnej,
 • W Polsce organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych od dnia stosowania RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów (adres: ul. Stawki 2, Warszawa).
 • Ma Pan/Pani prawo do żądania od Placówki dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, aktualizacji, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
 • Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie. Możliwe jest także, że – zgodnie z przepisami prawa – Placówka będzie uprawniona do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub

w innym celu.

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, m.in. bank, obsługa prawna, firmy świadczące usługi

w zakresie oprogramowania oraz inne formy z którymi współpracuje jednostka.

 • Pani/pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Placówkę rozwiązań, a także wyrażonej przez Pana/Pani zgody/ zgód oraz oświadczeń.
 • W przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora

–   przez cały okres uczęszczania wychowanka do placówki, oraz po tym czasie, przez okres wskazany w przepisach szczególnych,

 • zgody – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, do czasu odwołania zgody,
 • danych archiwalnych – zgodnie z zapisami zawartymi w Jednolitym Wykazie Akt.
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjnych, marketingowych jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.
 • Prawa, które przewiduje RODO są realizowane od 25.05.2018 r. na zasadach określonych Rozporządzeniem
 • Placówka poprzez przekazanie niniejszej informacji realizuje obowiązek prawny.

W razie pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor Ochrony Danych Osobowych.