KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTRAHENCI /OFERENCI, DOSTAWCY, WYKONAWCY

709

 

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa nr 105 z siedzibą w Świdnicy, zwana dalej Szkołą przekazuje Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych wymaganą normą prawną pochodząca z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego         i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które to stosowane jest w Polsce od dnia 25 maja 2018 r.

Realizując ww. obowiązek w stosunku do:

 1. a) kontrahentów będących stronami zawieranych umów (osoby fizyczne prowadzące tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność w postaci spółek prawa cywilnego),
 2. b) osób reprezentujących kontrahentów instytucjonalnych (np. wspólnicy spółek osobowych, członkowie zarządu spółek kapitałowych, prokurenci, pełnomocnicy, syndycy),
 3. c) osób wskazanych przez kontrahentów do kontaktu oraz do realizacji przedmiotu umów (np. koordynatorzy),

informuje, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 105 Polskich Podróżników i Odkrywców w Świdnicy, ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica, którą reprezentuje Dyrektor. Z przedstawicielami Placówki można skontaktować się pisząc na adres podany wyżej, na e-maila sekretariat@sp105.pl lub telefonicznie (74) 8531213.
 • W placówce został wyznaczony Inspektor ochrony danych – Maciej Chęciński,      z którym można skontaktować się pisząc na adres pocztowy Placówki lub na e-mail :  iod@sp105.pl
 • Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych dla następujących celów w zależności od Pana/Pani roli stanowią:
 1. a) realizacja umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania współpracy;
 2. b) dokonywanie rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres współpracy;
 3. c) realizacja obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia;
 4. d) realizacja obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe;
 5. e) wypełnianie obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe;
 6. f) dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochronie przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia współpracy;

 

 • Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i/lub prawidłowej realizacji łączącego Administratora Danych stosunku prawnego.
 • W Polsce organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych od dnia stosowania RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl – o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem dotyczących ochrony danych osobowych,
 • Ma Pan/Pani prawo do żądania od Placówki dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane wyłącznie na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, m.in. bank, obsługa prawna, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania oraz inne firmy z którymi współpracuje jednostka.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.
 • Pani/pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Placówkę rozwiązań,

W przypadku:

 • umowy/ innej czynności prawnej – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a jeżeli dana czynności nie doszła do skutku, przez okres do 6 lat od dnia zebrania danych,
 • danych archiwalnych – po wygaśnięciu danej umowy, dane osobowe przetwarzane są przez 10 lat.
 • podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez AD jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy,
 • Prawa, które przewiduje RODO realizowane są od 25.05.2018 r. na zasadach określonych Rozporządzeniem
 • Placówka poprzez przekazanie niniejszej informacji realizuje obowiązek prawny. W razie pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje Administrator Ochrony Danych.