WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO

1300

Wytyczne bezpieczeństwa epidemicznego

obowiązujące od dnia 1 września 2020r.

na terenie

Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy

 

Organizacja zajęć w szkole i placówce:

1.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w

 1. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 2. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni szkoły. Dzieci odprowadzane na zajęcia zostawiane są pod opiekę nauczycieli i pracowników szkoły przed wyznaczonym dla oddziału wejściem.
 3. a) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, dystans od innych osób przynajmniej 1,5 metra).
 4. W celu szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia ustala się telefoniczny i mailowy kontakt.
 5. W przypadku umówionego pobytu opiekuna w szkole w miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w budynku osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 6. Osoby umówione na spotkanie i załatwiające sprawy wymagające osobistego stawiennictwa w szkole, wchodzą do budynku wejściem A, gdzie po dezynfekcji rąk są zobowiązane przy portierni do wpisania się do „Książki wejść do szkoły”.
 7. O umówionych spotkaniach z rodzicami nauczyciele informują wcześniej portiera.

10.Szkoła jest w posiadaniu termometru bezdotykowego, nakazuje się dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki szkolnej), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 2. W Szkole Podstawowej nr 105 praca zostaje tak zorganizowana, by w miarę umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
 3. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie i nauczyciele nie muszą zasłaniać ust i nosa.
 4. W czasie dyżurów nauczycielskich nauczyciele zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa (maseczki ochronne, przyłbice).
 5. W czasie przerw międzylekcyjnych i podczas przebywania w części wspólnej budynku szkolnego (np. korytarze, toalety) wszyscy uczniowie klas IV-VIII i wszyscy nauczyciele i pracownicy zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa (maseczki, przyłbice). Nakaz nie obowiązuje dzieci z oddziałów 0-III.
 6. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania godzin rozpoczęcia zajęć, przychodzą na ustaloną w planie zajęć godzinę, nie przebywają w szkole przed ani po zajęciach.

16 a.  Edukacja wczesnoszkolna:

 

 • Zajęcia w oddziałach edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynają się wg następującego harmonogramu:

Godz. 7.45 – klasy III.

Godz.8.00 – klasy 0 i I

Godz. 8.15 – klasy II.

 • Wszystkie oddziały 0-III przebywają na stałe w wyznaczonej sali, a do szkoły wchodzą/wychodzą wyznaczonym wejściem/wyjściem i spędzają przerwy na wyznaczonym boisku:

 

oddział wyznaczona sala Wyznaczone wejście/wyjście Wyznaczone boisko
0 A 6 B X
0 B 203 B X
I A 13 D czerwone
I B 14 D czerwone
II A 7 B czerwone
II B 8 B czerwone
II C 12 A zielone
III A 9 A zielone
III B 10 A zielone
III C 11 A zielone

 

 • W edukacji wczesnoszkolnej przerwy międzylekcyjne organizują wychowawcy, tak, aby czas/ godzina wyjścia na przerwę nie pokrywała się z przerwami międzylekcyjnymi klas IV-VIII.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów
  w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • Oddziały przedszkolne spędzają czas na świeżym powietrzu poza czasem przerw międzylekcyjnych klas I-VIII

16 b. Klasy IV- VIII

 • Klasy IV-VIII rozpoczynają zajęcia zgodnie z planem lekcji
 • Klasy IV-VIII w czasie zajęć lekcyjnych przebywają na stałe w wyznaczonych salach, na zajęcia wchodzą i wychodzą wskazanym wejściem/wyjściem:

 

oddział Przydzielona sala lekcyjna Wyznaczone wejście/wyjście na i po zajęciach szkolnych
IV A 202 A
IV B 208 A
IV C 215 A
V A 212 A
V B 113 A
VI A 207 A
VI B 213 A
VI C 103 A
VI D 107 A
VII A 211 C
VII B 108 C
VII C 105 C
VII D 110 C
VIII A 111 C
VIII B 112 C

 

 • Zajęcia komputerowe odbywają się wg planu w pracowniach komputerowych.
 • Lekcje języka angielskiego w przypadku podziału na grupy odbywają się wg grafiku udostępnionego nauczycielom.
 1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boisk szkolnych oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 7. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego
  i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Zespół nauczycieli wychowania fizycznego opracowuje szczegółowe dostosowania programów nauczania oraz sposoby ich realizacji z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych i zaleceń oraz aktualnych przepisów prawa.
 8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.

25.Zasady bezpiecznego korzystania z szatni:

1) uczniowie przebywają tylko w boksach, w których znajdują się ich szafki indywidualne, wyłącznie po to, aby skorzystać ze swojej szafki,

2) przebywanie w szatni należy skrócić do niezbędnego minimum i opuścić szatnię natychmiast po skorzystaniu z niej,

3) w szatni uczniowie zachowują w miarę możliwości społeczny dystans.

26.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a także po zakończeniu zajęć w innych salach dydaktycznych – salach edukacji wczesnoszkolnej.  Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wychowawcy zobowiązani są wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

27.Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 1. Aby ograniczyć mieszanie się dzieci z różnych oddziałów organizowane zajęcia pozalekcyjne będą obejmowały w miarę możliwości uczniów jednej klasy.
 2. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy odbywają się według opracowanego na czas pandemii Regulaminu, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

30.Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia zostaną ustalone we współpracy z pielęgniarką szkolną.

31.Dystrybutory wody pitnej, na czas pandemii zostaną usunięte z miejsc ogólnodostępnych. Za zabezpieczenie dla dziecka wody pitnej na czas pobytu w szkole odpowiadają rodzice.