INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

1334

STAROSTWO  POWIATOWE W ŚWIDNICY

58-100 Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
tel. 74 85 00 400, fax. 74 853 09 27
e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl
www.swidnicaa.pl

Szanowni Państwo!

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych  przez Powiat Świdnicki na rok szkolny 2022/2023 obsługiwana jest przez elektroniczny system vEdukacja Nabór do szkół ponadpodstawowych, dostępny pod adresem :

https://dolnoslaskie.edu.com.pl

W tym roku obowiązują na podstawie zarządzenia nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26.01.2022 r. następujące terminy rekrutacyjne:

 

Lp. Czynność Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Rejestracja kandydatów w systemie  

 

 

 

 

16.05.2022 r.

 

 

 

 

 

20.06.2022 r.

do godz. 15:00

 

2

Wybór szkół przez kandydatów

Uwaga! Maksymalnie 3 szkoły, w każdej z nich dowolna liczba oddziałów                                       

Składanie przez kandydatów wniosku o przyjęcie wyłącznie w szkole  pierwszego  wyboru

Uwaga! w przypadku gdy rodzic dysponuje profilem zaufanym e-PUAP lub podpisem kwalifikowalnym wniosek może zostać złożony wyłącznie w formie elektronicznej

 

 

3

 

 

 

 

4

Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty  

 

 

 

24.06.2022 r.

 

 

 

 

13.07.2022 r.

do godz. 15:00

Wprowadzenie do systemu przez kandydatów danych o ocenach końcowych, wynikach egzaminu ósmoklasisty  i innych osiągnięciach wymienionych na  świadectwie ukończenia  szkoły  podstawowej  uwzględnianych w procesie

naboru

 

 

5

Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę kolejności oddziałów lub szkół

Uwaga! W przypadku dokonania zmiany należy utworzyć  nowy   wniosek  i   dostarczyć   go  z  załącznikami  do  szkoły

pierwszego wyboru

 

 

24.06.2022 r.

 

 

13.07.2022 r.

do godz. 15:00

 

 

6

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 21.07.2022 r.
 

 

 

7

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, oryginałów dokumentów, o ile nie zostały one złożone na wcześniejszym etapie, w tym zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do  podjęcia  praktycznej nauki

zawodu w technikum lub branżowej szkole I stopnia

 

 

 

22.07.2022 r.

 

 

 

29.07.2022 r.

8 Publikacja list uczniów przyjętych i nieprzyjętych 1.08.2022 r.
 

9

Rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły  

2.08.2022 r.

23.08.2022 r.

 

Zasady szczególne:

  1. Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych mogą być również składane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że:
    1. wniosek podpisany co najmniej przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów),
    2. kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
    3. kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

mogą być dostarczone do szkoły pierwszego wyboru również w postaci załącznika do maila wysłanego przez kandydata lub rodzica (opiekuna prawnego). Zasady dotyczące obsługi tego typu maili szkoły ponadpodstawowe ustalają we własnym zakresie.

  1. Dostarczenie oryginalnych dokumentów do szkoły, do której kandydat zostanie zakwalifikowany wymagane jest na ostatnim etapie procesu rekrutacyjnego, tj. od 22.2022 r. do 29.07.2022 r., a ich brak jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku i nieprzyjęciem do szkoły. z zastrzeżeniem punktu 3.
  2. Na podstawie §11bab ww. rozporządzenia MEN z dnia 20.03.2020 r. w przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w ustalonym przez Kuratora Oświaty terminie, do 29.07.2022 r., rodzic składa w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, stosowną informację o przyczynie niedotrzymania terminu, a samo zaświadczenie dostarcza w terminie do 23.09.2022 r.
  3. Składanie wniosków do oddziału sportowego w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy odbywa się w krótszym terminie, tj. od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r. Każdy z kandydatów do oddziału sportowego musi wziąć udział w próbie sprawności fizycznej w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.