RUSZA REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

1311

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy informuje, że prowadzone są zapisy do klasy I i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024  w formie elektronicznej na stronie:

www.swidnica.przedszkola.vnabor.pl
www.swidnica.podstawowe.vnabor.pl
w terminach według załączonego harmonogramu.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ŚWIDNICĘ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1 2 3 4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie wraz                               z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym. 27.02 – 10.03.2023r. 27.03 – 11.04.2023r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę             w postępowaniu rekrutacyjnym. 13.03.2023r. 12.04.2023r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 16.03.2023r. 17.04.2023r.
4 Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 17.03 – 22.03.2023r. 18.04 – 21.04.2023r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 23.03.2023r. 24.04.2023r.

 

W tym samym czasie rodzice muszą złożyć w szkole/przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru wydrukowany z systemu wniosek, a w późniejszym terminie rekrutacji – potwierdzenie woli.