WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

1714

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy rok szkolny 2020/2023

Podstaw a prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 325)

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Celem doradztwa zawodowego realizowanego w szkole jest przygotowanie uczniów do refleksyjnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz zawodu.

Doradztwo zawodowe realizowane w Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy ukierunkowane jest na:

–  rozwijanie kompetencji karierowych ucznia,

– wspieranie kompetencji doradczych nauczycieli,

– wspieranie kompetencji doradczych rodziców,

– wykorzystywanie lokalnych zasobów dla wspierania procesów decyzyjnych ucznia w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Cele ukierunkowane na ucznia:

– rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń,

– rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych,

– rozwijanie wiedzy o rynku pracy,

– rozwijanie wiedzy Zawodoznawczej,

– kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy,

– rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych,

– kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także w kontekście edukacji całożyciowej,

– przygotowanie do pełnienia różnych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, współpracownika,

– rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie,

– rozwijanie umiejętności uczenia się,

– kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej,

– redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.

Cele ukierunkowane na nauczycieli:

– budowanie zaangażowania w zakresie realizowania procesów wspierania decyzji edukacyjnych i zawodowych ucznia,

– aktualizacja wiedzy na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach,

– rozwijanie kompetencji doradczych nauczycieli,

– wskazanie źródeł informacji na temat ofert edukacyjnych i doradczych na terenie miasta i powiatu.

 Cele ukierunkowane na rodziców:

– aktualizacja wiedzy na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach,

– aktualizacja wiedzy na temat ofert świdnickich/ dolnośląskich szkół ponadpodstawowych,

– aktualizacja wiedzy na temat procedur rekrutacyjnych do szkół ponadpodstawowych,

– udzielanie pomocy w procesie rozpoznawania predyspozycji zawodowych ucznia,

– rozwijanie kompetencji doradczych rodzica, wskazanie obszarów wsparcia doradczego,

– wzmacnianie proaktywnej postawy rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych przez ich dziecko,

– wskazanie rodzicom aktualnych, rzetelnych i merytorycznie źródeł informacji.

Formy pracy:

– obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII,

– lekcje z wychowawcą,

– doradztwo indywidualne (realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogiczne lub/i projektu edukacyjnego),

– warsztaty doradcze realizowane we współpracy z sojusznikami,

– spotkania z ekspertami,

– wycieczki Zawodoznawcze,

– spotkania z rodzicami,

– rada szkoleniowa (wsparcie doradcze dla nauczycieli),

– formy wizualne – strona internetowa szkoły, gazetki.

Oddział przedszkolny „0”

Cele ogólne:

Rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka.

Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.

Kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych.

Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

Rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole i organizacją własnej aktywności.

Realizacja powyżej wskazanych treści jest wkomponowana w realizowany na tym etapie edukacyjnym program wychowania

przedszkolnego Wiesława Żaba – Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, wydawnictwo MAC Edukacja

Ponadto w ramach doradztwa zawodowego:

– zrealizowane zostaną, według uznania i potrzeb nauczyciela, zajęcia na podstawie publikacji: M. Bujakowski, I. Chmiel, J. Hytkowska-Fąfara, K. Łabędzka-Stanecka, K. Sarad-Deć, D. Sowiar, Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/),

o Urządzamy kąciki zainteresowań

o Pokaz naszych zainteresowań

o Zielono Mi!

o Wiem, kto pracuje w przedszkolu

o Jak jest w szkole?

o Gdy będę większy, to…

o Mój pokój mój – mój świat

– według uznania i potrzeb nauczyciela w ramach doradztwa zawodowego zrealizowane będą wycieczki do miejsc pracy oraz spotkania z

przedstawicielami zawodów. Wydarzenia te będą spójne z celami i treściami realizowanymi w odniesieniu do podstawy programowej.

Preferowane są spotkania z przedstawicielami zawodów, którzy nie są rodzicem dziecka z danego oddziału.

W roku szkolnym 2020/2021 realizacja zajęć związanych z wizytami Zawodo znawczymi oraz z zapraszaniem przedstawicieli zawodów do szkoły będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej.

Literatura

Mapa Karier https://mapakarier.org/inspirations/przedszkole

Bujakowski M., Chmiel I., Hytkowska-Fąfara J., Łabędzka-Stanecka K., Sarad-Deć K., Sowiar D., Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017

Forma B., Przepióra A., Poznajemy zawody. Części 1,2,3, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2016

Grzeszkiewicz B. (red.), Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,

Szczecin 2004.

Maćkowiak A., Kim zostanę, gdy dorosnę? Piosenki o zawodach, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016

Maćkowiak A., Zgadnij kto to, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011

Strzemińska-Więckowiak D., Kim zostanę? Wierszyki o zawodach, SBM, Warszawa 2014.

Filmy

http://www.abc.tvp.pl/19256593/kulisy-czyli-blekitek-poznajemy-zawody

 

Klasy I-III

Cele ogólne:

Rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka.

Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.

Kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych.

Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

Rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole i organizacją własnej aktywności.

Zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I-III wkomponowane są w proces realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia realizowane są na podstawie programów:

Klasa I : Elementarz odkrywców. Klasa 1, numer dopuszczenia 790/1/2017, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Klasy II: „Program edukacji wczesnoszkolnej”dla klas 1–3 szkoły podstawowej prof. dr hab. Jadwiga Hanisz 815/2017

Klasy III : program nauczania „Nowi Tropiciele”, klasa 3. etap edukacyjny: I, rok dopuszczenia: 2019, numer w wykazie: 815/5/2019 WSiP

Ponadto w ramach doradztwa zawodowego:

– zrealizowane zostaną , według uznania i potrzeb nauczyciela,  zajęcia na podstawie publikacji: B. Czapla, B. Matyszewska , E. Ptasznik, M.

Skoryna, Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE,

Warszawa 2017. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz)

o Brawo ja! – prezentacja własnych talentów

o Zawód moich rodziców

o Halo! Usterka! Szukam pomocy

o Reporterskim okiem – wywiad z pracownikami szkoły

o Dzisiejszy Jaś – kim będzie jako Jan?

o Po co się uczę?

o Jak zmieścić dzień w słoju?

– zrealizowane zostaną wycieczki zawodoznawcze oraz spotkania z przedstawicielami zawodów. Wydarzenia te mają być spójne z celami i

treściami realizowanymi w odniesieniu do podstawy programowej. Preferowane są spotkania z przedstawicielami zawodów, którzy nie

są rodzicem dziecka z danego oddziału.

W roku szkolnym 2020/2021 realizacja zajęć związanych z wizytami zawodoznawczymi oraz z zapraszaniem przedstawicieli zawodów do

szkoły będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej.

Literatura

Mapa Karier https://mapakarier.org/inspirations/klasa-i-iii

Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; http://static.scholaris.pl/mainfile/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf

Czapla B., Matyszewska B., Ptasznik E., Skoryna M., Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z

proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017

Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014;

http://euroguidance.pl/ksiazki/

Forma B., Przepióra A., Poznajemy zawody. Części 1,2,3, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2016

Maćkowiak A., Kim zostanę, gdy dorosnę? Piosenki o zawodach, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016

Maćkowiak A., Zgadnij kto to, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011

Strzemińska-Więckowiak D., Kim zostanę? Wierszyki o zawodach, SBM, Warszawa 2014.

Klasy IV-VI

Cele ogólne:

Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń, predyspozycji i uzdolnień.

Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych.

Rozwijanie wiedzy o rynku pracy.

Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej.

Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie.

Rozwijanie kompetencji transferowalnych.

Rozwijanie umiejętności uczenia się.

Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej.

Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.

Na tym etapie edukacyjnym zadania w zakresie doradztwa zawodowego realizowane będą poprzez:

 1. zajęcia w ramach lekcji z wychowawcą na podstawie publikacji: J. Brzezińska-Lauk, E. Kruk-Krymula, K. Nikorowska, Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI – szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017. Wychowawcy wybierają temat/tematy zgodnie i spójnie z programem wychowawczym realizowanym w danej klasie. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-iwsdz/)

 Zdrowy styl życia jako przygotowanie do pełnienia ról zawodowych.

 Wybieram ten zawód, bo…

 Jak oszczędzić pierwszy milion?

 Kiedy zaczynamy się uczyć i kiedy kończymy?

 Jak się uczyć szybciej i efektywniej – mój indywidualny styl uczenia się.

 Umiejętności – od przeszłości do przyszłości.

 Przedmioty, które lubię – jako drogowskazy zawodowe.

W roku szkolnym 2020/2021 realizacja zajęć związanych z wizytami zawodoznawczymi oraz z zapraszaniem przedstawicieli zawodów do szkoły będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej.

Literatura

Mapa Karier https://mapakarier.org/inspirations/klasa-iv-vi

Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; http://static.scholaris.pl/mainfile/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf

Brzezińska-Lauk J., Kruk-Krymula E., Nikorowska K., Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI – szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017 https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/

Wybieram zawód – pakiet edukacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej http://www.scholaris.pl/zasob/103923

Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014;

http://euroguidance.pl/ksiazki/

Greiner I., Kania I., Kudanowska E., Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów, KOWEZiU, Warszawa 2006

Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa 2004

 

Klasy VII-VII

Cele ogólne:

Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów, ograniczeń, predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień.

Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych.

Rozwijanie wiedzy o rynku pracy.

Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej i wiedzy o rynku usług edukacyjnych.

Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy.

Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i

zawodowych.

Kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także w kontekście edukacji całożyciowej.

Rozwijanie kompetencji związanych z procederami rekrutacyjnymi w obszarze edukacji i rynku pracy.

Przygotowanie do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, współpracownika.

Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i

zarządzaniem zadaniami w czasie, autoprezentacją.

Rozwijanie kompetencji transferowalnych.

Rozwijanie umiejętności uczenia się.

Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej.

Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.

 

FORMY REALIZACJI TREŚCI

 1. Zajęcia z doradcą zawodowym

Tematyka zajęć w klasie 7:

 1. Formuła optymalnego wyboru zawodu.
 2. Moje zasoby i ograniczenia, czyli szczęściu warto sprzyjać.
 3. W czym jestem mistrzem?
 4. Bogaty świat zawodów.
 5. Zawód, który do mnie pasuje.
 6. 10 zawodów . Jak wykorzystać zasoby Mapy Karier?
 7. Dobry plan drogą do sukcesu.
 8. Dobra praca, kiepska praca – co warto brać pod uwagę wybierając zawód?
 9. Co warto brać pod uwagę wybierając kolejne etapy kształcenia?
 10. Jak analizować oferty szkół ponadpodstawowych?

Tematyka zajęć w klasie 8:

 1. System edukacji w Polsce.
 2. Etapy projektowania kariery zawodowej – jak przygotować się do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
 3. Pułapki na drodze podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 4. Jak zostać fachowcem , czyli o roli kwalifikacjach i kompetencjach w profilu zawodowym.
 5. Gdzie warto szukać pomocy w podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły i zawodu.
 6. Uczymy się nie tylko w szkole – o roli edukacji nieformalnej i pozaformalnej w projektach karierowych.
 7. Co może wzmocnić moje szanse na rynku pracy? Ocena własnych mocnych i słabych stron.
 8. Jak Cię widzą, tak…Cię zatrudnią – o pułapkach autoprezentacji.
 9. Praca po znajomości? A dlaczego nie? O roli networkingu w projektach karierowych.
 10. Mam szansę na sukces! O umiejętnościach sprzyjających realizacji planów i aspiracji (plan rozwoju osobistego).

 

 1. Lekcja wychowawcza (klasy VIII) „Procedura rekrutacyjna do szkół ponadpodstawowych”

III. Spotkania z doradcą zawodowym Centrum Informacji Zawodowej, Mobilnego Centrum Kariery, Urzędu Pracy w Świdnicy

 1. Udział w programie UM w Świdnicy „Zalogowani”- warsztaty zawodoznawcze, ekonomiczne, wycieczki do zakładów pracy
 2. Udział w Targach Edukacyjnych, wyjście do CKZ-tu
 3. Indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne

W roku szkolnym 2020/2021 realizacja zajęć związanych z wizytami zawodoznawczymi oraz z zapraszaniem przedstawicieli zawodów do szkoły będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej.

Literatura dla ucznia

Cottrell S., Podręcznik umiejętności studiowania, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2007

Covey S., 7 nawyków skutecznego nastolatka, Rebis, Poznań 2011

Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2017

Zawadka M., Chcę być kimś. Cz. 1,2,3, Wydawnictwo Mind&dream 2016

 

Literatura dla wychowawcy, nauczyciela, doradcy

Mapa Karier https://mapakarier.org/inspirations/klasa-vii-viii

Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; http://static.scholaris.pl/mainfile/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf

Chirkowska-Smolak T., Hauziński A., Łaciak M., Drogi kariery. Jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe

Scholar, Warszawa 2011

Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014;

http://euroguidance.pl/ksiazki/

Dziurkowska A. i in., Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami,

ORE, Warszawa 2017 (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz)

Gardner H., Inteligencje wielorakie, MT Biznes, Warszawa 2009

Gladwell M., Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008

Greiner I., Kania I., Kudanowska E., Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery

zawodowej uczniów, KOWEZiU, Warszawa 2006

Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2017

Gut R., Piegowska M., Wójcik B., Zarządzanie sobą. Ksiażka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu, Difin, Warszawa 2008

Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2012

Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa 2004

Santorski J., Konel M., Le Guern B., Prymusom dziękujemy. Nowe spojrzenie na życie i karierę, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza,

Warszawa 2007

 

EFEKTY :

Kształtowanie aktywności zawodowej młodzieży (uczniowie znają świat pracy, samodzielnie planują ścieżkę własnej kariery zawodowej, sprawnie poruszają się po rynku pracy)

Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci

Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców ( klienci wiedzą gdzie szukać informacji na temat)

Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe

Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

Utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

 

Działania Termin realizacji Liczba godzin Uwagi
1. Promocja działań szkolnego doradcy zawodowego.

Spotkanie informacyjne z dyrekcją, rada pedagogiczną, rodzicami i uczniami.

Stworzenie miejsca informacji zawodowej na terenie szkoły i stała jego aktualizacja (gazetki tematyczne).

wrzesień

 

 

cały rok

4
2. Opracowanie Karty Indywidualnej Porady Ucznia oraz ankiety wstępnej dla uczniów oraz rodziców „Zapotrzebowanie na usługi szkolnego dorady zawodowego”. Przygotowanie i wydruk dokumentów. wrzesień 4
3. Diagnoza oczekiwań uczniów oraz ich rodziców. Analiza ankiet, opracowanie wniosków. wrzesień- październik 4
4.Wyposażenie gabinetu szkolnego doradcy zawodowego w niezbędne materiały i pomoce (programy edukacyjne, literatura, przybory papiernicze, komputer, drukarka). cały rok
5. Utworzenie w szkolnej bibliotece Kącika Informacji Zawodowej. Gromadzenie materiałów dotyczących informacji zawodowej (prasa, informatory). cały rok
6. Przygotowanie zajęć warsztatowych dla poszczególnych grup-poziomów klas wg wcześniej ustalonych modułów. październik 4
7. Przygotowanie programu Ogólnopolskiego Tygodnia Karier. Zaproszenie gości z UP, KP, PPP. Przygotowanie prelekcji dla rodziców, warsztatów dla dzieci, konkursu międzyszkolnego. październik 4
8. Ogólnopolski Tydzień Karier w naszej szkole. październik 10
9. Przeprowadzenie zajęć warsztatowych w klasach VII i VIII mających na celu rozpoznanie uzdolnień, temperamentu, zdolności i cech osobowych ucznia. Określenie preferencji zawodowych. cały rok kl. VII- 10 kolejnych tygodni  w I semestrze
10. Udzielanie indywidualnych porad uczniom, rodzicom i wspieranie wychowawców w orientacji zawodowej uczniów. cały rok 2 godz. tygodniowo
11. Przygotowanie spotkania uczniów z absolwentami lub lokalnymi biznesmenami, którzy osiągnęli sukces. listopad 2
12. Spotkania uczniów kl. VIII z absolwentami lub lokalnymi biznesmenami- ludźmi sukcesu. listopad, marzec 6
13. Przygotowanie zajęć warsztatowych dla uczniów kl. VII i VIII arkusza ewaluacji. grudzień 2
14. Przygotowanie spotkania uczniów kl. VIII z pracownikiem UP- rynek pracy w Świdnicy i okolicy. grudzień 2
15.Organizacja i spotkania uczniów kl. VIII z pracownikiem UP. styczeń 6
16.Spotkania warsztatowe z uczniami klas VII. Klasyfikacja zawodów, czas i miejsce racy- specyfika, źródła informacji o zawodach. luty, maj 40

 

17.Spotkania warsztatowe z uczniami klas VIII. Zdolności, umiejętności i zainteresowania a osiągnięcia szkolne i stan zdrowia. Testy Zawodo znawcze. cały rok 60

 

18. Spotkania z pracownikiem Klubu Pracy- Zawody przyszłości. luty 6
19. Przygotowanie spotkania informacyjnego dla rodziców uczniów klas VIII- „Przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Moje czy ich wybory? Wpływ rodziców na decyzje dzieci. marzec/ kwiecień 2
20. Spotkanie z lekarzem medycyny pracy- Stan zdrowia a wybór zawodu. Czy mają coś wspólnego? marzec 4
21. Spotkanie z rodzicami. Świadomy wybór – dobry wybór. kwiecień 2
22. Wyjście na Targi Zawodo znawcze. kwiecień 4
23. Udział w miejskim projekcie „Zostańcie z nami” cały rok 30-50
24.Wyjścia grupowe na dni otwarte do szkół ponadpodstawowych. Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi. marzec- maj 30

 

25. Opieka nad uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce (np. dysleksja, dyskalkulia). cały rok
26. Opieka indywidualna nad uczniami o specjalistycznych potrzebach edukacyjnych. cały rok
27.Wzbogacenie warsztatu pracy szkolnego doradcy zawodowego i gromadzenie materiałów metodyczno- dydaktycznych. cały rok
28. Stała współpraca z wychowawcami w zależności od potrzeb i pomoc w prowadzeniu zajęć wychowawczych, także GDDW. cały rok
29.Stała współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. cały rok
30.Współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie promocji szkoły w środowisku. cały rok