CZY WIESZ SIÓDMOKLASISTO ?

1150

Uczniowie klas siódmych rozpoczynają naukę nowych przedmiotów. Do planu zajęć włączono fizykę, chemię i język niemiecki. Zgodnie z rozporządzeniem MEN jeden z nich (także biologia, historia  i geografia) będzie musiał zostać wybrany jako czwarty przedmiot egzaminacyjny.

Proszę zapoznać się z informacjami ministerstwa :

https://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/uczen-i-rodzic/egzamin-osmoklasisty.html

Od roku szkolnego 2021/2022 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował następujące przedmioty język polski, matematyka, język obcy nowożytny  (język angielski lub język niemiecki) oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.

Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej. Przystąpienie do egzaminu będzie obowiązkowe, uzyskane wyniki nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły, natomiast będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, dotyczące m.in. warunków zwalniania uczniów z obowiązku przystąpienia do egzaminu, dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, będą analogiczne do rozwiązań funkcjonujących na obecnie przeprowadzanym egzaminie gimnazjalnym.