W naszej szkole będą odbywały się zajęcia w ramach projektu
„Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa umiejętności posługiwania się językiem polskim w szkole i poza szkołą” .

Harmonogram zajęć:

Zajęcia kształtujące kompetencje z języka polskiego p. Mariola Piech we wtorek:
godz. od 12:40 do 14:10 sala nr 10

Zajęcia kształtujące kompetencje z języka polskiego p. Kamila Matlak w poniedziałek:
od 14:30 do 16:00 sala nr 213

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka angielskiego p. Agnieszka Kuchniak w środy:
8:00 do 8:45 sala nr 113

w piątki godz. od 12:40 do 13:25 sala nr 108

Zajęcia z przedmiotów matematyczno przyrodniczych Anna Kasprzak w czwartki:
godz. od 13:40 do 15:10 sala nr 13

Harmonogram zajęć na poszczególne miesiące do zobaczenia w plikach PDF

REGULAMIN REKRUTACJI

 

Nr projektu RPDS.10.02.01-02-0005/22
Tytuł projektu „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa umiejętności posługiwania się językiem polskim    w szkole i poza szkołą”
Nr konkursu RPDS.10.02.01-IZ.00-02-454/22
Oś Priorytetowa 10. Edukacja
Działanie

 

10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Projekt pod tytułem „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa umiejętności posługiwania się językiem polskim w szkole i poza szkołą” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Priorytetu 10. Edukacja, Działania 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania: 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – nabór horyzontalny.
 2. Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Świdnica.
 3. Projekt jest realizowany od 02.01.2023 roku do 30.09.2023 roku na terenie Województwa Dolnośląskiego.
 4. Głównym celem projektu jest do końca IX.2023 r. u 571 uczniów (w tym 329K), 301 z Ukrainy i 270 z Polski z 7 publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Świdnicy wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy, poprzez m.in. kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim. Zapewniony zostanie równy dostęp do wysokiej jakości edukacji oraz organizacja form aktywności rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, wyrównujących szanse edukacyjne ucznia.
 5. Celami szczegółowymi są:

1) wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas 1-8 posiadających trudności w nauce, będących w gorszej sytuacji (trudności w relacjach społecznych spowodowane wybuchem wojny w Ukrainie) przez organizację do końca VI 2023 zajęć integracyjnych oraz edukacyjnych pozalekcyjnych,

2) rozwijanie umiejętności współpracy w grupie w środowisku międzykulturowym poprzez organizację zajęć poza szkołą, w tym lekcji wyjazdowych dla 284 uczniów, w tym 190 uczniów z Ukrainy.

3) wdrożenie programu mentoringu międzykulturowego, poprzez przygotowanie u 14 nauczycieli (12 K, 2 M) do pełnienia roli szkolnych mentorów międzykulturowych do końca września 2023 roku oraz wzrost wiedzy i umiejętności 14 nauczycieli na temat skutecznych metod pracy w środowisku międzykulturowym oraz pracy z dziećmi z trudnymi doświadczeniami życiowymi i przebytą traumą

 1. Projekt skierowany jest między innymi do klas 1-8 w roku szkolnym 2022/2023 ze wszystkich świdnickich szkół objętych wsparciem:
 • Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Świdnicy przy ul. Galla Anonima 1;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 30;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6;
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy przy ul. Wodnej 5–7;
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 39;
 • Szkoła Podstawowa nr 105 im. Polskich Podróżników i Odkrywców przy ul. Saperów 27A;
 • Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy przy pl. Wojska Polskiego 3;
 1. Niniejszy regulamin określa:

– słownik pojęć,
– zakres wsparcia,
– warunki uczestnictwa w projekcie,
– procedury rekrutacji,
– uprawnienia i obowiązki uczestników projektu,
– zasady rezygnacji z zajęć,
– zasady monitoringu.

 1. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Dyrektora Wydziału Edukacji (członka Grupy Sterującej Projektem) oraz Kierownika Projektu.
 2. W celu sprawnego realizowania rekrutacji do Projektu z Kierownikiem Projektu współpracują:

– specjalista ds. organizacji zadań proj.,
– dyrektorzy szkół i wychowawcy klas.,
– siedem zespołów zadaniowych ds. rekrutacji (po jednym w szkole).

 1. Decyzje dotyczące rekrutacji podejmuje Kierownik Projektu.
 2. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są w szkolnych biurach projektu, znajdujących się w każdej szkole (sekretariaty) i w biurze projektu w Wydziale Edukacji UM w Świdnicy.
 3. Regulamin rekrutacji i informacje o projekcie zamieszczone będą w formie przystępnej dla osób niepełnosprawnych (na odpowiednej wysokości na tablicy ogłoszeń, wyraźna i czytelna czcionka).
 4. Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na stronach internetowych szkół objętych wsparciem. Regulamin został opublikowany w każdej szkole w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń.
 5. Rekrutacja do projektu przebiegnie bez naruszenia zasad równości, warunkiem uczestnictwa jest uczęszczanie do klas 1-8 w roku szkolnym 2022/2023. Dzieci z niepełnosprawnościami oraz uchodźcy z Ukrainy mają pierwszeństwo udziału w projekcie.

 

§ 2
Słownik pojęć

 

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 1. Wnioskodawca – Gmina Miasto Świdnica.
 2. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, której udzielone jest wsparcie poprzez jej udział w projekcie dofinansowanym.
 3. Projekt – projekt „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa umiejętności posługiwania się językiem polskim w szkole i poza szkołą”, nr RPDS.10.02.01-02-0005/22.
 4. Kierownik Projektu – osoba zarządzająca Projektem.
 5. WD- Województwo dolnośląskie.
 6. SL2014- Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 3

Zakres wsparcia

 

Projekt dotyczy szkół, uczniów klas wymienionych w § 1 pkt 6). oraz nauczycieli z tych szkół.  Projekt odpowiada na potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej, w tym narodowości ukraińskiej – uchodźców wojennych uczęszczających od 24 lutego 2022 r. do świdnickich publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świdnica.

Czynniki sprzyjające integracji uczniów polskich i ukraińskich w zespole klasowym to stosowanie pracy w grupach mieszanych na lekcji, tworzenie okazji do spędzania czasu poza klasą (wyjścia, wycieczki, zajęcia pozalekcyjne – szczególnie sportowe i artystyczne). Polska szkoła sama boryka się jeszcze z negatywnymi skutkami wywołanymi epidemią COVID-19. Realizacja projektu przyczyni się do zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewniania równego dostępu do dobrej jakości edukacji dla dzieci ukraińskich, w tym poza formalnych metod kształcenia oraz do wymiany doświadczeń wśród uczniów oraz nauczycieli. Proces łagodzenia problemów edukacyjnych uczniów z Ukrainy zapewniony będzie poprzez kompleksowe wsparcie w środowisku międzynarodowym (z udziałem polskich dzieci) obejmujące zajęcia rozwijające kompetencje z języka polskiego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty.

Celem projektu jest umożliwienie integracji kulturowej polskim i ukraińskim dzieciom poprzez wspólne spędzanie czasu i wzajemne poznawanie się oraz uczenie się. W ramach projektu zapewnimy dzieciom integrację polskich i ukraińskich dzieci wdrażając program międzykulturowego mentoringu dla nauczycieli, a dla uczniów zajęcia poprawiające jakość edukacji i znajomość języka polskiego: wspólne warsztaty integracyjne, międzykulturowe, artystyczne, sportowe, trening umiejętności społecznych oraz zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne, w tym zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Działania te zwiększą możliwości uczestniczenia dzieci ukraińskich w polskim.

Wsparcie dla uczniów:

 1. Zajęcia kształtujące z języka polskiego – we wszystkich szkołach
 2. Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne – w szkołach SP2, SP4, SP 6, SP 8, SP 105, SP 315
 3. Pozalekcyjne zajęcia sportowe – w szkołach SP2, SP4, SP6, SP 315
 4. Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne w szkołach SP1, SP 2, Sp4, SP6, SP 8, SP 105, SP 315
 5. Trening umiejętności społecznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych- w szkołach- SP 1, SP6, SP8
 6. Warsztaty integracyjne i międzykulturowe dla uczniów- dla szkół – SP6, SP8
 7. Zajęcia kształtujące umiejętności i uzdolnienia z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych – dla szkół SP2 SP 8, SP 105, SP 315
 8. Edukacyjne wyjazdy weekendowe – dla wszystkich szkół

Wsparcie dla nauczycieli:

Zadanie 9 – Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli – mentoring międzykulturowy – ma na celu pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat wymiarów kultury, stereotypów i uprzedzeń oraz zrozumienie ich wpływu na współpracę międzykulturową w zespole klasowym poprzez wdrożenie programu wsparcia międzykulturowego – wsparciem objętych zostanie 14 nauczycieli – po 2 nauczycieli na szkołę.

Wsparcie dla szkół:

Doposażenie 7 szkolnych bibliotek w elektroniczne translatory.

 

§ 4
Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Grupę docelową stanowić będą uczniowie z klas 1-8 w roku szkolnym 2022/2023 wszystkich publicznych świdnickich szkół podstawowych wymienionych w § 1 pkt. 6., dla których Gmina Miasto Świdnica jest organem prowadzącym.
 2. W projekcie wsparciem objętych zostanie 571 uczniów z klas 1-8 w roku szkolnym 2022/23, 301 dzieci ukraińskich i 270 polskich (329 K,242 M). Biorąc pod uwagę udział niektórych uczniów ukraińskich w kilku różnych zajęciach (zadania 1-7) uczestnictwo osób z obywatelstwem ukraińskim jest przeważające (planujemy 678 miejsc na wszystkich zajęciach ogółem, w tym 453 dla dzieci z UKR i 225 z PL). Ponadto w Edukacyjnych zajęciach wyjazdowych (zad. 8) ogółem uczestników jest 284 uczniów, w tym 190 UKR i 94 PL.
 3. Liczba grup i uczestników dla każdego zadania na szkołę:

1) zadaniu nr 1 „Zajęcia kształtujące kompetencje z języka polskiego”:

SP 1 – 1 gr,
SP 2 – 2 gr,
SP 4 – 3 gr,
SP 6 – 2 gr,
SP 8 – 3gr,
SP 105 – 2 gr,
SP 315 – 1gr,
Ogółem 14 grup, 137 dzieci, w tym 91 UKR, 46 PL, w tym 53 M/84 K, i 5 ON;

2) zadaniu nr 2 „Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze”:

SP 2 – 4 gr,
SP 4 – 4 gr,
SP 6 – 2 gr,
SP 8 – 4 gr,
SP 105 – 1 gr,
SP 315 – 3 gr,
Ogółem 18 grup, 121 dzieci, w tym 83 UKR, 38 PL, w tym 58 M/63 K, i 5 ON;

3) zadaniu nr 3 „Pozalekcyjne zajęcia sportowe”:

SP 2 – 2 gr,
SP 4 – 2 gr,
SP 6 – 4 gr,
SP 8 – 2 gr,
SP 315 – 1 gr,
Ogółem 11 grup, 147 uczestników, w tym 96 UKR, 51 PL, w tym 96 M / 51 K, i 2 ON;

4) zadaniu nr 4 „Warsztaty rozwijające zainteresowania artystyczne”:

SP 1 – 1 gr,
SP 2 – 4 gr,
SP 4 – 1 gr,
SP 6 – 2 gr,
SP 8 – 2 gr,
SP 315 – 1 gr,
Ogółem 11 grup,131dzieci, w tym 87 UKR, 44 PL, w tym 30 M/101 K, i 1 ON;

5) zadaniu nr 5 „Trening umiejętności społecznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”:

SP 1 – 1 gr,
SP 6 – 1 gr,
SP 8 – 1 gr,
Ogółem 3 grupy, 29 dzieci , w tym 21 UKR, 8 PL, w tym 14 M/15 K, i 5 ON;

6) zadaniu nr 6 „Warsztaty integracyjne i międzykulturowe dla uczniów”:

SP 6 – 1 gr,
SP 8 – 1 gr,
Ogółem 2 grupy, 21 uczestników, w tym 16 UKR, 5 PL, w tym 12 M/9 K, i 5 ON;

7) zadaniu nr 7 „Zajęcia kształtujące umiejętności i uzdolnienia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”:

SP 2 – 4 gr,
SP 8 – 1 gr,
SP 105 – 1 gr,
SP 315 – 1 gr,
Ogółem 7 grup, 92 uczestników w tym 60 UKR, 32 PL, w tym 31 M/61 K, i 3 ON.

Dzieci zostały podzielone stosownie do eliminowania deficytów edukacyjnych, potrzeby wzrostu motywacji i pobudzenia zainteresowań oraz wzmocnienia integracji. Dzieci będą mogły wziąć udział w kilku zajęciach. Liczba uczestników w grupach zgodna z przepisami.

8) zadaniu nr 8 „Edukacyjne wyjazdy weekendowe” w pięć miejsc na terenie województwa dolnośląskiego pojedzie 284 uczniów, w tym 190 UKR / 94 PL, 124M / 160K, 5 ON – każda szkoła będzie uczestniczyć w 4 z 5 wybranych przez nas miejsc prowadzenia zajęć edukacyjnych;

9) zadaniu nr 9 weźmie udział 14 nauczycieli (12K, 2M) z w/w szkół z doświadczeniem zawodowym, w różnym wieku i st. awansu;

10) zadaniu nr 10 – grupą docelową są szkoły objęte wsparciem (doposażenie 7 szkolnych bibliotek w elektroniczne translatory).

§ 5
Procedury rekrutacji

 

 1. Rekrutację poprzedzą działania informacyjno-promocyjne przeprowadzone przez Urząd Miejski w Świdnicy przy współpracy ze wszystkimi szkołami, objętymi wsparciem.
 2. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w sposób ciągły, przez cały czas trwania projektu, do momentu wyczerpania miejsc z wyznaczeniem terminów rund rekrutacyjnych. Rekrutacja do projektu przebiegnie bez naruszenia zasad równości i zostanie przeprowadzona w I kwartale 2023 roku, warunkiem uczestnictwa jest uczęszczanie do klas 1-8. Grupy priorytetowe, które mają pierwszeństwo udziału: 1) Dzieci uchodźców z Ukrainy, które przyjechały do Polski od 24.02.2022 r. w wyniku agresji Rosji na Ukrainę. 2) Dzieci z niepełnosprawnościami.
 3. Rekrutację przeprowadzą dyrektorzy szkół i wychowawcy. Aktualizacja list dzieci w poszczególnych grupach odbędzie się podwójnie: min. tydzień i dodatkowo 1 dzień przed każdym zajęciem/wyjazdem. Tak by w razie nieobecności ucznia przygotować listę rezerwową, która do danego zadania tworzona jest na podstawie zebranych deklaracji uczestnictwa. W przypadku większej liczby dzieci przebywających na zwolnieniu lekarskim lista rezerwowa (dla uczniów, którzy spełniają kryterium formalne, z uwzględnieniem punktów za kryteria dodatkowe- premiujące).
 4. Rekrutacja, z uwagi na charakter projektu, będzie miała na celu przede wszystkim uczestnictwo dzieci narodowości ukraińskiej przy współudziale dzieci narodowości polskich (integracja) przy jednoczesnym zbadaniu potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami.
 5. Rekrutacja uczniów prowadzona będzie przez Zespoły Zadaniowe ds. Rekrutacji, utworzone w każdej szkole, składające się z: min. 2 osób: dyrektora/ wicedyrektora szkoły oraz pedagoga/psychologa szkolnego lub doradcy zawodowego.
 6. Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie poprawne wypełnienie, podpisanie i dostarczenie następujących formularzy rekrutacyjnych:
 7. formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie dla ucznia – załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji;
 8. oświadczenie (RODO) – załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji.

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia są dokumentami potwierdzającym spełnienie wymogów formalnych do uczestnictwa w projekcie i zawierają m.in.:

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego,
– zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym i monitoringu na potrzeby Projektu podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego,
– zgodę rodziców na udział dziecka w projekcie.

 1. Dokumenty aplikacyjne można składać:

– osobiście w biurze projektu (Wydział Edukacji – Urząd Miejski w Świdnicy, p.218) lub w biurze projektu swojej szkoły (w sekretariacie),
– osobiście u dyrektora szkoły.

 1. Analiza i preselekcja złożonej przez kandydatów dokumentacji prowadzona będzie pod kątem spełniania kryteriów formalnych.
 2. Kryteria rekrutacji:
 3. kryteria formalne: uczęszczanie do szkoły objętej wsparciem, uczęszczanie do klasy 1-8 w roku szkolnym 2022/23;
 4. kryterium dodatkowe – premiujące:+10pkt. dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności o potrzebie kształcenia specjalnego, które będą miały zapewnione pierwszeństwo udziału w projekcie i równy dostęp do wszystkich form wsparcia w projekcie, w tym zapewnioną odpowiednia liczbę opiekunów i metody wsparcia dostosowane do ich potrzeb (np. odpowiedni transport, odpowiednia dieta w przypadku alergii/nietolerancji pokarmowych, materiały z większą czcionką, opiekę asystenta).
 5. +10pkt. dla Dzieci uchodźcy z Ukrainy.
 • Rekrutację nauczycieli przeprowadzi kadra zarządzająca projektem. Pierwszeństwo nauczyciele wychowawcy klas, w których uczy się najwięcej uczniów z Ukrainy 10pkt., oraz nauczyciele zatrudnieni w niniejszym projekcie 10 pkt. Kryterium formalne – zatrudnienie w szkole objętym wsparciem w ramach projektu i kilkuletnie doświadczenie zawodowe istotne do pełnienia roli mentora.
 • Informacja o projekcie jego celach i formach wsparcia zostanie przekazana w formie ulotki szkołom, a następnie informacja zawierająca termin rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń na poszczególne zajęcia przekazana zostanie wśród nauczycieli, rodziców i uczniów podczas spotkań z rodzicami w każdej szkole oraz na lekcjach wychowawczych i posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Prowadzący zajęcia i Dyrektor Szkoły są zobowiązani informować rodziców i opiekunów uczniów o terminach rekrutacji.
 • Procedura rekrutacji uczniów do projektu obejmuje następujące etapy:
 • Rodzic/opiekun prawny dziecka wypełnia dokumenty aplikacyjne:
 1. formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie dla ucznia – załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji;
 2. oświadczenie (RODO) – załącznik nr 2.
 • Dokumenty są przekazywane do Biur Projektu w szkołach lub do Dyrektora Szkoły, następnie komplet dokumentów przekazywany jest do Biura Projektu w Wydziale Edukacji – Urzędu Miejskiego w Świdnicy, p.218.
 • Weryfikację kryteriów formalnych przeprowadzi Zespół Zadaniowy ds. Rekrutacji w danej szkole. Kryterium formalnym jest konieczność uczęszczania do jednej ze szkół objętych wsparciem.
 • Podjęcie decyzji przez Zespół Zadaniowy ds. Rekrutacji o zakwalifikowaniu uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Stworzenie listy uczestników projektu.
 • Stworzenie listy rezerwowej uczestników projektu.
 • W przypadku rezygnacji lub 1 nieuzasadnionej nieobecności lub długotrwałej choroby uczestnika, uniemożliwiającej korzystanie ze wsparcia, do projektu zrekrutowana zostanie osoba z listy rezerwowej.
 • Poinformowanie rodziców/ opiekunów o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w projekcie.
 • W ramach rekrutacji wyłonione zostaną grupy uczestników projektu, które objęte zostaną wsparciem w formie lekcji wyjazdowych w ramach następujących zadań:
 • Zadanie 1. Zajęcia kształtujące kompetencje z języka polskiego. Termin- marzec – czerwiec 2023;
 • Zadanie 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Termin – marzec – czerwiec 2023;
 • Zadanie 3. Pozalekcyjne zajęcia sportowe. Termin – marzec – czerwiec 2023;
 • Zadanie 4. Warsztaty rozwijające zainteresowania artystyczne. Termin – marzec – czerwiec 2023;
 • Zadanie 5. Trening umiejętności społecznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Termin – marzec – czerwiec 2023;
 • Zadanie 6. Warsztaty integracyjne i międzykulturowe dla uczniów. Termin – marzec – czerwiec 2023;
 • Zadanie 7. Zajęcia kształtujące umiejętności i uzdolnienia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Termin – marzec – czerwiec 2023;
 • Zadanie 8. Edukacyjne wyjazdy weekendowe. Termin – marzec – czerwiec 2023 (wyjazdy w pięć miejsc na terenie województwa dolnośląskiego, każda z 7 szkół będzie uczestniczyć w 4 z 5 wybranych zgodnie z diagnozą potrzeb edukacyjnych miejsc prowadzenia zajęć:
 1. Zagroda Edukacyjna „PODKÓWKA”, Świdnik 62A, 58-410 Marciszów, lekcje wyjazdowe dla 3 grup (SP1, SP2, SP6 i SP105), terminy: 03.2023 r.; 18.03.2023 r.; 25.03.3023 r.;
 2. Zagroda Edukacyjna „RUDA ŻMIGRODZKA”, Ruda Żmigrodzka 102, 55-140 Żmigród, lekcje wyjazdowe dla 6 grup (SP1, SP2, SP4, SP6, SP8, SP105 i SP315), terminy:03.2023 r.; 18.03.2023 r.; 25.03.2023 r.; 01.04.2023 r.; 15.04.2023 r.; 22.04.2023 r.;
 3. HYDROPOLIS WROCŁAW, Wrocław, Na Grobli 17, 50-421 Wrocław, lekcje wyjazdowe dla 6 grup (SP1, SP2, SP4, SP6, SP8, SP105 i SP315), terminy: 04.2023 r.; 15.04.2023 r.; 22.04.2023 r.; 29.04.2023 r.; 13.05.2023 r.; 20.05.2023 r.;
 4. „KARKONOSKIE TAJEMNICE”, ul. Mickiewicza 1a, 58-540 Karpacz, lekcje wyjazdowe dla 6 grup (SP1, SP2, SP4, SP6, SP8, SP105 i SP315), terminy: 29.04.2023 r.; 13.05.2023 r.; 20.05.2023 r.; 27.05.2023 r.; 03.06.2023 r.; 17.06.2023 r.;
 5. SUDECKA ZAGRODA EDUKACYJNA”, Dobków 66, 59-540 Dobków, lekcje wyjazdowe dla 3 grup (SP4, SP8  i SP315), terminy: 27.05.2023 r.; 03.06.2023 r.; 17.06.2023 r.
 • Zadanie 9. Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli – mentoring międzykulturowy (termin luty-wrzesień 2023 r.).
 1. Terminy wyjazdów wskazane w punkcie 12 pkt. 8) ppkt a) do e) mogą zostać zmienione jeśli zajdzie taka konieczność.
 1. Programy lekcji wyjazdowych:
 • Zagroda Edukacyjna „PODKÓWKA”:

Zagroda znajduje się w dolinie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Zagroda prowadzi programy edukacyjne o tematyce: Wieś i Wszystko o koniach.
Zajęcia prowadzone są dla dzieci w wieku szkolnym w formie teoretycznej i praktycznej. Warsztaty trwają od 4 do 5 godzin i są zakończone wspólnym ogniskiem.
Zajęcia  o tematyce WIEŚ prowadzone są przez wykwalifikowane osoby w danym obszarze tematycznym, czyli: poznanie życia na wsi, zwiedzanie gospodarstwa, poznanie zwierząt gospodarskich i hodowlanych w gospodarstwie: koni, osłów, owiec, kur oraz produktów dostarczanych przez nie.

Uczestnicy zapoznają się z budynkami gospodarczymi, z poszczególnymi zwierzętami, miejscami związanymi z hodowlą zwierząt uprawą roślin i życiem rolnika. Uczniowie zapoznają się ze specyfiką hodowli zwierząt, dowiadują się co stanowi dla nich pokarm, że praca rolnika wyznaczana jest cyklem pór roku. Mają również możliwość sprowadzić konie z pastwisk. Wszystkie te informacje są oparte na dyskusji na temat dawanego życia na wsi oraz na pogadance polegającej na zadawaniu pytań przez prowadzącego, co utrwala ich wiedzę na temat zwierząt i dawnych zajęć gospodarskich.

Zajęcia o tematyce WSZYSTKO O KONIACH są prowadzane w obszarach tematycznych: psychologia koni, anatomia, fizjologia, opieka nad końmi,  żywienie koni. Uczniowie są szczegółowo zapoznawani z poszczególnymi tematami, czyli: oprowadzanie po stajni opisując zasady bezpieczeństwa, poszczególne miejsca stajni i ich funkcje, charakterystyka psychiki koni, przedstawiają poszczególne części ciała koni, czyszczenie i pielęgnacja oraz siodłanie koni. Wszystkie te elementy są podparte na pytaniach ze strony uczniów, dyskusji i pogawędce oraz  wymianie swoich spostrzeżeń w danym temacie.

 • Zagroda Edukacyjna „RUDA ŻMIGRODZKA

Zajęcia edukacyjne w Gospodarstwie Rybackim prowadzone są na terenie, na trasie dydaktycznej ścieżki przyrodniczej, która ma długość ok. 3 km. Na trasie znajdują się przyrodnicze tablice dydaktyczne, bogate w zdjęcia i opisy. W trakcie zajęć uczestnicy mają okazje dowiedzieć się więcej na temat świata zwierząt i roślin Doliny Baryczy. Poprzez własną obserwację i inne zmysły uczestnicy zgłębiają tajemnice środowiska, poznają historię rybactwa śródlądowego  oraz poznają na czym polega zawód rybaka.
Zajęcia prowadzone są dla dzieci w wieku szkolnym w formie teoretycznej i praktycznej. Warsztaty trwają  do 3 godzin i mogą być  zakończone wspólnym ogniskiem.
Zakres tematyczny lekcji przyrody nad stawami Doliny Baryczy: świat roślin i zwierząt, praca rybaków i czekające ich wyzwania w obliczu natury, rzeka Barycz i jej wpływ na ekosystem stawów milickich, ekologia w gospodarstwie rybackim, gatunki ryb stawowych, budowa i pokarm ryb na przykładzie karpia milickiego.
Wszystkie te informacje są oparte na dyskusji na temat przyrody oraz na pogadance polegającej na zadawaniu pytań przez prowadzącego co utrwala ich wiedze na temat tajemnic środowiska wodnego czy pracy rybaka.

 • HYDROPOLIS WROCŁAW, Wrocław, Na Grobli

Oferta zajęć edukacyjnych w Hydropolis jest skierowana dla każdej grupy wiekowej. Uczniowie mogą skorzystać z oferty – zwiedzanie wystawy wraz z przewodnikiem oraz udział w interaktywnych warsztatach edukacyjnych. Dzięki temu uczniowie odkryją związane z wodą zjawiska z pogranicza biologii, geografii, fizyki i chemii zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.

Zajęcia prowadzone są przez przewodników dla grup powyżej 10 osób i trwają ok 45 minut – tematyka zajęć odpowiada wiekowi uczniów i realizuje obowiązujące podstawy programowe. Uczniowie klas 4-6 mogą skorzystać z zajęć                            O PLANECIE SKALISTEJ, podczas których uczniowie będą obserwować proces krystalizacji i stworzą swój własny kryształ. Zbadają okazy różnych skał i minerałów. Dowiedzą się jak odróżnić od siebie poszczególne typy skał oraz jak na ich cechy oraz genezę wpływa woda i inne czynniki środowiskowe. Nauczą się również odczytywać podstawowe cechy minerałów.

Natomiast uczniowie klas 7-8 mogą skorzystać z zajęć na temat CYKLU HYDROLOGICZNEGO. Warsztaty w prosty a zarazem intersujący sposób zobrazują uczniom obieg wody w przyrodzie. Zapoznają się z jego poszczególnymi etapami – od parowania przez powstanie chmur, aż po opad deszczu. Podczas zajęć zbadają także glebę i sprawdzą, w jaki sposób człowiek przyczynia się do jej degradacji.

Wszystkie te informacje są oparte na dyskusji na temat przyrody oraz na pogadance polegającej na zadawaniu pytań przez prowadzącego co utrwala ich wiedze na temat tajemnic wody w miastach, głębinach, atmosferze czy w ludzkim.

 

 • „KARKONOSKIE TAJEMNICE”

To podziemna, multimedialna ekspozycja poświęcona legendarnej postaci Ducha Gór. Uczniowie otrzymają wiedzę zgodną z wymogami podstawy programowej nauczania. Zajęcia polegają na zwiedzaniu wystawy z przewodnikiem oraz udziale w warsztatach kreatywnych „Odkrywca Karkonoskich Tajemnic”. Czas trwania zajęć to około 45 minut.  Podczas zwiedzania wystawy dzieci stworzą własnego Ducha Gór przy pomocy aplikacji na dotykowym monitorze, odkryją kamień filozoficzny, zagrają na harfie z niewidzialnymi strunami, rozpędza burzowe chmury i staną za sterem maszyn do poszukiwania tajemnego korzenia mandragory.

Multimedialny i interaktywny charakter ekspozycji powoduje, ze uczniowie poszerzą swoją wiedzę poprzez działanie i zabawę. Natomiast zróżnicowanie form przekazu treści edukacyjnych na dźwiękowe, wizualne, audiowizualne powoduje, że dzieci są stale zaskakiwane, a tym samym zainteresowane oraz skupione, co pomaga im przyswoić nowe informacje i gwarantuje niezapomniane wrażenia.

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie: posłuchają kim jest Duch Gór jaką rolę pełniła jego postać na terenach Karkonoszy, dowiedzą się kim byli Walończycy i czym się zajmowali, poznają magiczne właściwości kamienia występujących w Karkonoszach, dowiedzą się dlaczego to alchemia uważana jest za kolebkę dzisiejszej chemii i farmacji. Po części teoretycznej uczestnicy dostana kartę pracy na której będą mogli wyklejać wizerunek Ducha Gór drobnymi minerałami występującymi w Karkonoszach.

Wszystkie te informacje są oparte na dyskusji na temat Karkonoskich Tajemnic oraz na pogadance polegającej na zadawaniu pytań przez prowadzącego co utrwala ich wiedze na temat tajemnic Karkonoszy.

 • „SUDECKA ZAGRODA EDUKACYJNA” w Dobkowie

To miejsce, w którym wiedza i umiejętności przekazywane są w sposób interaktywny, dynamiczny oparty na modelach, wizualizacjach cyfrowych i samodzielnie przeprowadzonych doświadczeniach. Sudecka Zagroda Edukacyjna powstała w sercu Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów w Dobkowie. Jest to jeden z najciekawszych pod względem geoturystycznym regionów w Polsce. Widoczne w terenie ślady trzech okresów aktywności wulkanicznej, zalewów morskich, pustyń i zlodowaceń doskonale opowiadają dzieje Ziemi.

Podczas warsztatów OGIEŃ ZNANY I NIEZNANY wykonywane będą ogniste eksperymenty w laboratorium. Uczniowie dowiedzą się dlaczego ogień płonie i co należy zrobić by szybko go zgasić, zobaczą płonąca dłoń, dojdzie do samozapłonu i stworzony zostanie „ognisty wąż faraona”. Wykonana zostanie również wybuchowa erupcja modelu wulkanu na zewnątrz. Dodatkowo w ramach warsztatów uczniowie zwiedza ekspozycje Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej z przewodnikiem. Czas przeznaczony na zajęcia to około 3 godzin dla około 50 uczniów.

Uczniowie podczas zajęć KRAINA LODU odkryją tajemnice substancji, która jest bezbarwna i bezzapachowa w dodatku otacza ich na co dzień. W laboratorium Sudeckiej Zagrody poznają ja w innej formie podczas doświadczeń z wykorzystaniem suchego lodu. Dzięki temu będą mieli możliwość odpowiedzieć na pytania: dlaczego lód jest suchy, czy suchy lód można jeść, jaka temperaturę ma suchy lód i czy suchy lód występuje naturalnie? Dodatkowo w ramach warsztatów uczniowie zwiedzą ekspozycje Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej z przewodnikiem. Czas przeznaczony na zajęcia to około 3 godzin.

§ 6
Uprawnienia i obowiązki Uczestników

 

 1. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do potwierdzania swojej obecności na liście obecności.
 3. Realizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Uczestników spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.
 4. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez rodzica bądź opiekuna prawnego.

 

§ 7
Zasady rezygnacji z zajęć

 

 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników zajęć w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
 2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się utworzenie listy rezerwowej uczestników.
 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach rodzic/opiekun prawny ucznia jest zobowiązany powiadomić Projektodawcę pisemnie o tymże fakcie.
 5. W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości uczestników uniemożliwiającej stworzenie listy rezerwowej, w przypadku rezygnacji uczestników, projektodawca zobowiązuje się do intensyfikacji działań promocyjno-rekrutacyjnych, w celu zrekrutowania nowych uczestników.

 

8
Zasady monitoringu Uczestników

 1. Prowadzący zajęcia zobowiązuje się do list obecności na każdych zajęciach.
 2. Uczestnik Projektu/ Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązuje się podać dane niezbędne Projektodawcy do wypełnienia kwestionariusza SL2014 na deklaracji przystąpienia do projektu.
 3. Rodzic/Opiekun Prawny już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.
 4. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny uczestnicy są zobowiązani do udzielania informacji (w okresie do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie), na temat rezultatów osiągniętych w Projekcie.

 

9
Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie Reguły i zasady wynikające z RPO WD 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2023 roku.
 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Załączniki do Regulaminu rekrutacji:
 5. formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie dla ucznia – załącznik nr 1,
 6. oświadczenie (RODO) – załącznik nr 2.
Skip to content