PATRON SZKOŁY

1430

 

Uzasadnienie

Społeczność szkolna przystępując do wyboru kandydatów na patrona Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy poszukiwała przede wszystkim postaw osób godnych naśladowania dla uczniów. Zespół do Spraw Nadania Imienia Szkole zaproponował siedmiu kandydatów, spośród których w ogłoszonym plebiscycie Uczniowie, Rodzice i Pracownicy Szkoły mieli możliwość zagłosowania na wybraną kandydaturę , a także dodanie własnej propozycji. Wyniki plebiscytu  zakończonego 20.12.2020 roku ukazały trzy propozycje, które uzyskały największą liczbę głosów wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Od tego dnia rozpoczęła się praca wychowawcza, której celem było ukazanie postaci, dorobku i osiągnięć kandydatów na patrona szkoły. Procedurę wyboru patrona zakończyło głosowanie 31 maja 2021 roku, w wyniku którego zarówno wśród uczniów, jak i rodziców oraz  pracowników największą ilość głosów oddano na  Polskich Podróżników i Odkrywców.

Stoimy przed niezwykle doniosłym wydarzeniem, jakim jest nadanie imienia naszej szkole. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe „System oświaty zapewnia w szczególności” między innymi : „wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej (…)”, pomaganie dzieciom w odnajdywaniu swojego miejsca w świecie i poszukiwaniu wzorów do naśladowania. Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 105 w swoich działaniach wychowawczych starają się wpoić uczniom szacunek do historii i kultury, a także zachęcać do życiowej aktywności i kreatywności, do stawiania sobie celów i wyzwań, do realizacji zamierzeń   i spełniania marzeń. Szacunek dla ciężkiej pracy i wytrwałość w dążeniach do celu to wartości, które należy w sobie umacniać i pielęgnować, niezależnie od podejmowanej formy  życiowej aktywności.  Zatem wybór zbiorowego patrona –  Polskich Podróżników i Odkrywców – na patrona naszej szkoły nie jest przypadkowy.

Postawa życiowa, wytrwałość, upór w dążeniach do celu, pracowitość i dokonania osób takich, jak między innymi: podróżnicy:  Paweł Edmund Strzelecki, Henryk Arctowski, Jerzy Kukuczka, Wanda Rutkiewicz, Jacek Pałkiewicz, Leonid Teliga, Bronisław Malinowski, Michał Kamiński, Janek Mela, Aleksander Ludwig Doba, odkrywcy: Maria Skłodowska-Curie, Ignacy Łukasiewicz, Mikołaj Kopernik, prof. Aleksander Wolszczan, Ludwik Hirszfeld, Marian Adam Rejewski, Kazimierz Funk, Michał Kusiak –   mogą być wzorem do naśladowania dla uczniów, a działania wychowawcze oparte na wartościach, aktywności i energii  na trwale wpiszą się w tradycje naszej szkoły.

W każdym roku szkolnym w pracy wychowawczej będzie nam towarzyszyć jedna  polska podróżniczka lub jeden podróżnik  i jedna polska odkrywczyni lub jeden odkrywca. Dzięki temu, podczas ośmiu lat edukacji w naszej szkole, uczniowie będą mieli okazję bliżej poznać ośmiu podróżników i ośmiu odkrywców, a dzięki tej wielości pozytywnych  postaw i osiągnięć –  będą mogli dostrzec  różnorodność możliwości działań i aktywności, jakie każdemu młodemu człowiekowi daje zarówno natura, jak
i świat nauki.

„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata” (Ustawa „Prawo oświatowe”), zadaniem szkoły jest więc wzbudzenie  ciekawości  świata i ludzi, uświadomienie dzieciom to, że szeroki świat  czeka na nich, że jest wiele jeszcze do odkrycia i udowodnienia, a każdemu osiągnięciu, zdobyciu i odkryciu zawsze towarzyszy biało-czerwona, niesiona w najdalsze zakątki globu i pozostawiana z szacunku i miłości do  Ojczyzny na najwyższych szczytach.

Przewidujemy, że uroczystość nadania imienia szkole odbędzie się 3 marca 2022 roku w Dniu  Dzikiej Przyrody. Do tego czasu społeczność szkolna będzie poznawała postawy, aktywność i osiągnięcia zbiorowego patrona: Polskich Podróżników i Odkrywców.

W roku szkolnym 2022/2023 za patronów przyjmujemy podróżniczkę Wandę Rutkiewicz i odkrywcę prof. Aleksandra Wolszczana.

Plan działań szkoły na najbliższe pięć lat zakłada pracę z następującymi patronami:

  rok szkolny PATRON
lp. PODRÓŻNIK ODKRYWCA
1. 2021/2022 Patron zbiorowy Patron zbiorowy
2. 2022/2023 Wanda Rutkiewicz Prof. Aleksander Wolszczan
3. 2023/2024 Marek Kamiński Maria Skłodowska-Curie
4. 2024/2025 Paweł Edmund Strzelecki Mikołaj Kopernik
5. 2025/2026 Martyna Wojciechowska Michał Kusiak

 

Wyrażamy przekonanie, że nauczanie i wychowanie w atmosferze wytrwałości
w dążeniach do zaplanowanego celu i spełniania marzeń pozwoli kształtować ludzi odważnych, wrażliwych i gotowych do stawiania czoła przeciwnościom na drodze do upragnionego celu. Nadanie szkole imienia pozwoli jej pełniej utożsamiać się z godnymi naśladowania postaciami polskich podróżników i odkrywców oraz budować obrzędowość i tradycję.