OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

915

Świdnica dn, 13.01.2022 r.

ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA INFORMATYCZON-TECHNICZNEGO W RAMACH PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

Świdnica dn, 13.01.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022

1. Szkoła Podstawowa Nr l 05 w Świdnicy zaprasza potencjalnych Wykonawców/Dostawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

,,Laboratoria przyszłości”
( Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkoleń infrastruktury – ., Laboratoria przyszłości ., (M.P.poz.939), zwana dalej „uchwałą”

2. Zamówienie jest realizowane na podstawie art.2 ust.l pkt l ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie ofert jest; zakup i dostawa zestawu pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości zgodnie z wykazem w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 i 2 zapytania ofertowego. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne objęte niniejszym zamówieniem muszą być: fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowane, nie noszą śladów otwierania, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, nie regenerowane, objęte gwarancją producenta. Oferowane pomoce dydaktyczne winny być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych i posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, świadectwo jakości i spełniać wszelkie wymogi nom1 określonych obowiązującym prawem-dostarczenia tych dokumentów jest obowiązkiem Wykonawcy . Dostawca zapewnia w ramach zamówienia usługę wsparcia wdrożeniowego.

a. termin realizacji zamówienia 28.02.2022 r.
b. okres gwarancji: 24-36 miesięcy
c. warunki płatności: 14 dni licząc od daty doręczenia faktury
d. inne szczegółowe wymagania Zamawiającego : praca wykonana dokładnie ze wszystkimi procedurami i przepisami, doświadczenie

4. Kryteria oceny oferty (wymienić) oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego;

  •  kryterium 1 – najniższa oferowana cena netto za całość zadania – maksymalna ilość punktów 60
  • kryterium 2 – gwarancja maksymalna ilość punktów 40, najkrótszy możliwy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę to 24 miesiące

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (R), obliczoną na podstawie wzoru : R= C+G, gdzie
R– łączna liczba punktów przyznanych dan ej ofercie
C– liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „ Cena”
G– liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „ Długość okresu gwarancji”

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych powyżej. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.
Przy ofertach z jednakową ilością punktów będą brane pod uwagę inne kryteria:

serwis posprzedażny
pomoc techniczna
termin dostawy

W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania, zapraszamy do złożenia oferty na
załączonym druku „Oferta – Laboratoria Przyszłości ” oraz wypełnienia dokumentów wymienionych poniżej.

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej , czytelnej w języku polskim:

4.1.) osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 105 ul. Saperów 27a , 58-100 Świdnica pokój nr 27 w Świdnicy ul. Saperów 27A w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”,
4.2.) przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 105 Dział Zamówień Publicznych w Świdnicy ul. Saperów 27A w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”,
4.3.) w wersji elektronicznej na adres e-mail: gospodarczy@sp105.pl z informacją „oferta, nie ujawniać przed dniem otwarcia ofert” w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 31.01.2022 do godz. 9.00.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do Szkoły Podstawowej nr 105 ul. Saperów 27a w Świdnicy Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom/Dostawcom.
Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

– wypełniony i podpisany druk „Oferta – Laboratoria Przyszłości”;
– pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie przedłożone
– odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
– inne dokumenty (o ile były wymagane przez Zamawiającego ).

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
5. Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców/Dostawców wyłącznie na drodze pisemnej (osobiście, pocztą, e – mailem, faksem) z dopiskiem „Zapytanie do zadania p.n

,,Oferta – Laboratoria Przyszłości”

(przy czym mogą one wpłynąć do Zamawiającego do połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert), co zobowiązuje Zamawiającego do opublikowania zapytań na stronie internetowej z jednoczesnym poinformowaniem Wykona wców/Dostawców, którzy ujawnili się w toku prowadzonej procedury. Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Wykonawcę do respektowania procedury prowadzonej przez Zamawiającego.

6. Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten Wykonawca/Dostawca, który
Spełnia stawiane warunki, wymagania oraz uzyska najwyższa ilość punktów w oparciu o kryteria wyboru oferty określone przez Zamawiającego jw.
7. Zan1awiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podawania przyczyn.
8. Dopuszcza się/ nie dopuszcza się negocjowanie (dialogowanie) zaproponowanych przez Wykonawców/Dostawców elementów ofert ze szczególnym uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Zasada negocjowania dotyczy wszystkich ważnych ofert Wykonawców, które zostały złożone do niniejszego zadania.

ZAŁĄCZNlKI:

  • Zapytanie ofertowe „Laboratoria Przyszłości”
  • Załącznik nr 1 do zapytania
  • Załącznik nr 2 do zapytania
  • Formularz oferty
  • Klauzula RODO i oświadczenia
  • Wzór umowy