OD 11 MAJA 2020 RUSZA REKRUTACJA

1445

Terminy postępowania rekrutacyjnego, także składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych, są już znane.  Poniżej linki, zapraszam do zapoznania się z rozporządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

 

Zarządzenie Nr 4 /2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla kandydatów:
do klasy I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkól I stopnia,
do klasy wstępnej w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych, pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi,
na semestr pierwszy klasy I publicznych: dwuletnich branżowych szkól II stopnia, szkól policealnych, czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych.

§ 1

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz art. 95 ust. 1 ustawy o zmianie usta wy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U. poz. 2245 z późn. zm.) ustala się:
1) terminy przeprowadzania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klasy I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, a także klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, które określa Załącznik nr I ,
2) terminy przeprowadzania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy l publicznej dwuletniej branżowej szkoły II stopnia, które określa Załącznik nr 2,
3) terminy przeprowadzania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej, które określa Załącznik nr 3,
4) terminy przeprowadzania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, które określa Załącznik nr 4.

§2
Na podstawie art. 154 ust. 9 w związku z art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe ustala się terminy przeprowadzania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, które określa Załącznik nr 5.

§ 3
1. Na podstawie §11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), mając na uwadze obowiązek zorganizowania punktu informacyjnego o wolnych miejscach w czteroletnich liceach ogólnokształcącyc,hpięcioletnich technikach i trzyletnich branżowych szkołach I stopnia, ustala się wzór informacji o liczbie wolnych miejsc do wskazanych szkół na terenie województwa dolnośląskiego.
2. Dyrektorzy czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia, którzy dysponują wolnymi miejscami składają Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty informację o wolnych miejscach w oddziałach szkoły w terminie określonym w Załączniku nr 1.
3. Złożenie informacji, o której mowa w pkt 2, następuje on – line poprzez wypełnienie formularza na platformie: edu.kuratorium.wroclaw.pl

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 5 /2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31stycznia 2020 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 [… ].

§ 1
W załączniku nr 1 do zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w wierszu o liczbie porządkowej nr 2 w literze a) oraz w wierszu o liczbie porządkowej nr 3 po słowach „lub z oddziałami mistrzostwa sportowego” dodaje się słowa „oraz kandydatów do oddziałów przygotowania wojskowego”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tutaj możesz obejrzeć tabelę w powiększeniu lub ją pobrać w formacie PDF

Tutaj możesz obejrzeć tabelę w powiększeniu lub ją pobrać w formacie PDF