OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1444
informacje

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż przysługują Pani/Panu określone prawa:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów/wychowanków placówki oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy. Z  Administratorem można skontaktować się listownie:  Saperów 27a, 58-100 Świdnica,      e-mailowo: sekretariat@sp105.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Macieja Chęcińskiego. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@sp105.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Na terenie placówki prowadzony jest monitoring wizyjny w celu ochrony mienia oraz zapewnienia ochrony osób przebywających  na terenie placówki. Monitoring nie będzie wykorzystywany do nadzorowania wykonywania pracy przez pracowników jednostki; postawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora  (art. 6 ust.1 lit. f rozporządzenia).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie pracownikom firmy zewnętrznej obsługującej monitoring, która wdrożyła odpowiednie środki, aby przetwarzanie spełniło normy unijnego rozporządzenia oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.Pani/Pana dane osobowe udostępniane będą wyłącznie pracownikom firmy zewnętrznej obsługującej monitoring, która wdrożyła odpowiednie środki, aby przetwarzanie spełniło normy unijnego rozporządzenia oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, na podstawie przepisów obowiązującego prawa (m.in. służbom mundurowym).
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 tygodnia.
 6. Przysługuje Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, żądania  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu;
 7. PrzysPPrzysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

 

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa nr 105 z siedzibą w Świdnicy, zwane dalej Szkołą przekazuje Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych wymaganą normą prawną pochodząca z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego      i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), które to stosowane będzie w Polsce od dnia 25 maja 2018r.

Szkoła  informuje, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Pańskich Dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 105 z siedzibą w Świdnicy przy Saperów 27a.
 • W placówce został powołany inspektor ochrony danych – Maciej Chęciński. Z inspektorem ochrony danych osobowych  można skontaktować się pisząc na adres pocztowy Szkoły lub na e-mail : iod@sp105.pl.  
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zweryfikowania Państwa tożsamości jako osób upoważnionych przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka do odbioru dziecka z Szkoły.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

–  art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) – w przypadku, kiedy dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych oraz statutowych ciążących na Administratorze – na podstawie przepisów prawa wiążących Administratora (na gruncie prawa krajowego: art. 102 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 • Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas edukacji dziecka w Szkole.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może  dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu);
 • prawo ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących);
 • usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi);
 • ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania);
 • prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – brak przesłanek do tego rodzaju sposobu przetwarzania danych w placówce);
 • prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 • Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od rodzica/opiekuna prawnego dziecka, które uczęszcza do placówki,
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu podjęcia weryfikacji tożsamości osoby odbierającej dziecko z Szkoły. Niepodanie danych skutkuje niemożnością odebrania dziecka z Szkoły.
 • Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat podmiotów danych i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec podmiotów danych skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na podmioty danych wpływać.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji. Co do zasady jednak Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Prawa, które przewiduje RODO mogą być realizowane od 25.05.2018r. na zasadach określonych Rozporządzeniem
 • Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy poprzez przekazanie niniejszej informacji realizuje obowiązek prawny. W razie pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa  nr  105 z siedzibą w Świdnicy, zwane dalej Przedszkolem/Szkołą przekazuje Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych wymaganą normą prawną pochodząca z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które to stosowane będzie w Polsce od dnia 25 maja 2018 r.

Przedszkole/Szkoła informuje, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Pańskich Dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 105 z siedzibą w Świdnicy przy ul. Saperów 27a.
 • W Placówce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Maciej Chęciński. Z Inspektorem ochrony danych osobowych Szkoły można skontaktować się pisząc na adres pocztowy Szkoły lub na e-mail: iod@sp105.pl       
 • W Polsce organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych od dnia stosowania RODO będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.
 • Ma Pan/Pani prawo do żądania od Przedszkola dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
 • Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie. Możliwe jest także, że – zgodnie  z przepisami prawa – Przedszkole/Szkoła będzie uprawnione do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.
 • Dane będą przetwarzane na podstawie następujących przesłanek (RODO):
 • Artykuł 6 pkt 1. lit. b: w związku z zawartą umową (np. regulamin konkursu). Cel i zakres przetwarzania będzie wynikał z zawieranej umowy.
 • Artykuł 6 pkt 1. lit. c, art. 9 pkt 2 lit. b: w związku z realizacją obowiązku prawnego związanego z prowadzeniem działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej w zakresie określonym przez przepisy prawa, takie jak:

◦   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

       ◦   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

       ◦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

       ◦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.                    w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

       ◦ Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,

       ◦ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

       ◦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

       ◦ Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

       ◦  Statut jednostki.

 • Artykuł 6 pkt. 1. lit. f: w związku prawnie uzasadnionym interesem administratora (zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia – monitoring wizyjny)
 • Artykuł 6 pkt. 1. lit. a: zgoda osoby, której dane dotyczą (publikowanie danych na stronie internetowej, portalach społecznościowych itp.).
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są :
 • uprawnione podmioty (na podstawie przepisów prawa) w tym: MEN – poprzez System Informacji Oświatowej, jednostka prowadząca – Urząd Miasta, związki zawodowe, jednostki kontrolujące,
 • podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie Pana/Pani zgody lub upoważnienia,
 • podmiotom obsługujące informatycznie placówkę oraz dostarczające informatyczne systemy dziedzinowe (poczta, księgowość, sekretariat),
 • inspektorowi BHP a także bankom, a także urzędom i organom uprawnionym na mocy prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Przedszkole/Szkołę rozwiązań wskazanych w instrukcji kancelaryjnej i Jednolitym rzeczowym;

W przypadku:

 • zgody – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, do czasu odwołania zgody,
 • umowy/ innej czynności prawnej – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a jeżeli dana czynności nie doszła do skutku, przez okres 3 lat od dnia zebrania danych,
 • danych archiwalnych – po wygaśnięciu danej umowy, dane osobowe przetwarzane są przez 10 lat,
 • podanie Pani/Pana danych osobowych Podanie danych w zakresie wymaganym prawem, jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z oferty edukacyjno-wychowawczej, korzystania ze świadczeń socjalnych i podobnych. Podanie danych w zakresie wybiegającym poza obowiązki prawne, jest warunkiem umownym lub za wyrażeniem zgody. Jednak brak podania tych danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy lub korzystania z działań (np. promocji osiągnięć ucznia na stronie WWW) podejmowanych przez Placówkę.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjnych, marketingowych jest dobrowolne.
 • Prawa, które przewiduje RODO mogą być realizowane od 25.05.2018 r. na zasadach określonych Rozporządzeniem
 • Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy poprzez przekazanie niniejszej informacji realizuje obowiązek prawny. W razie pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor Ochrony Danych Osobowych.