KOMUNIKAT

3412

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 492) zajęcia w oddziale przedszkolnym (klasa 0) zawieszone zostają do dnia 10 maja 2020r. , natomiast w klasach od I do VIII zajęcia zostają zawieszone do dnia 24 maja 2020r.

Jednocześnie informuję, że załatwienie spraw administracyjnych w pilnych sprawach odbywa się drogą e-mail na adres: sekretariat@sp105.pl oraz telefonicznie pod numerem 74 853 12 13.

Informuję również, że w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, zakazuje się wstępu na teren szkoły. Zakazem objęty jest cały teren szkoły.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 105 z siedzibą w Świdnicy przy ul. Saperów 27a , tel: 748531213 mail: sekretariat@sp105.pl,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@sp105.pl, tel: 693402888
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki oświatowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa – Prawo oświatowe jest obligatoryjne.