JULIA, VICTORIA I SZYMON W FINALE KONKURSU ZALOGOWANYCH

997

Z przyjemnością informuję, że troje uczniów z SP 105 zakwalifikowało się do II etapu konkursu Zalogowani. Są to :

Radaszewska Julia – 18,5 pkt.

Trzaska Victoria- 18,5 pkt.

Antonowicz Szymon- 17 pkt.

Serdecznie zapraszam ww. osoby do udziału w II etapie konkursu, który będzie polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej pt.: „Mój pomysł na biznes w Świdnicy” i jej zaprezentowaniu przed komisją konkursową w dniu 10 czerwca br. w godzinach 10:00-13:00 w sali 104 Urzędu Miejskiego w Świdnicy (o dokładnej godzinie prezentacji poinformujemy później).

 GRATULUJEMY SUKCESU I CZEKAMY NA FINAŁ W CZERWCU

Podstawowe zasady tworzenia prezentacji:

 • prezentacja może być przygotowana indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych (spośród Zalogowanych zakwalifikowanych do II etapu);
 • czas trwania prezentacji: 2-3 minuty (ok. 7-8 slajdów);
 • prezentacje powinny zostać przesłane na Dysk Google ucznia i udostępnione organizatorowi na adres: pani.zalogowana@gmail.com do 8 czerwca br., godz. 15:00;
 • każda prezentacja powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i szkołą, do której uczęszcza Zalogowany;
 • prezentacja nie może: naruszać godności ludzkiej, zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz narodowość, ranić przekonać religijnych lub politycznych, zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;
 • w konkursie mogą brać udział tylko prezentacje, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie;
 • prezentacja musi być wynikiem samodzielnej pracy ucznia (lub grupy dwóch uczniów), nie może naruszać dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych osób trzecich.

Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych prezentacji, przyznając punkty za spełnienie następujących kryteriów:

 • ocena pomysłu na biznes pod kątem realności, konkurencyjności i trwałości przedsięwzięcia (1 punkt);
 • unikatowość pomysłu na biznes (1 punkt);
 • predyspozycje własne Zalogowanego, które pozwalają mu prowadzić planowaną działalność (1 punkt);
 • czy prezentacja zawiera elementy przeanalizowanego biznesplanu uwzględniającego perspektywy rozwoju firmy (1 punkt);
 • estetyka i czytelność prezentacji (1 punkt).

Każdy członek komisji przyzna każdemu Zalogowanemu od 0 do 5 punktów. Z punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji zostanie wyciągnięta średnia arytmetyczna.

Punkty przyznane przez komisję zostaną doliczone do ogólnego rankingu i na tej podstawie wyłonimy ostatecznych laureatów tegorocznej edycji Zalogowanych.