DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony https://sp105.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://sp105.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy
58-100 Świdnica, ul. Saperów 27a
Tel. 74 853 12 13
Fax. 74 853 12 13
e-mail: sekretariat@sp105.pl

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej sp105.pl

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • podkreślenie linków
 • skala szarości
 • czytelny font

Strony podmiotowe sp105.pl posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • podkreślone linki
 • skala szarości
 • czytelny font

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-21

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Szumska
e-mail: sekretariat@sp105.pl 
Telefon: 74 853 12 13

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu; zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu; -wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji, która jest niedostępna.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie poinformowany, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku niedotrzymania terminów lub odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: 74 853 12 13 lub drogą elektroniczną: sekretariat@sp105.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.