SPIS PROCEDUR SZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 105 W ŚWIDNICY

846

 

1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU:
A) ZNALEZIENIA NARKOTYKÓW,
B) DOMNIEMANIA, ŻE UCZEŃ JEST POD WPŁYWEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH,B) DOMNIEMANIA, ŻE UCZEŃ JEST POD WPŁYWEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH,
C) PODEJRZENIA O POSIADANIE ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH,
D) ROZPROWADZANIA NARKOTYKÓW PRZEZ UCZNIA.
2. POSTĘPOWANIE W ZWIĄZKU Z PALENIEM PAPIEROSÓW PRZEZ UCZNIA.
3. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA SPOŻYWANIA ALKOHOLU/ROZPOZNANIA STANU ODURZENIA PRZEZ UCZNIA ALKOHOLEM.
4. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ UCZNIA.
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KRADZIEŻY NA TERENIE PLACÓWKI.
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UŻYWANIA PRZEMOCY WOBEC UCZNIÓW (RODZICÓW, RÓWIEŚNIKÓW, OSOBY TRZECIE).
7. POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE WYPADKU UCZNIA W SZKOLE.

 

P R O C E D U R Y  P O S T Ę P O W A N I A
W  S Y T U A C J A C H  T R U D N Y C H

I PROCEDURA

A) POSTĘPOWANIE W RAZIE ZNALEZIENIA NARKOTYKÓW
1. Znalezienie narkotyków na terenie szkoły.
2. Zabezpieczenie substancji przed dostępem do niej uczniów.
3. Powiadomienie dyrektora szkoły, który powiadamia policję.
4. Przekazanie zabezpieczonej substancji policji.
5. Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych na terenie szkoły dotyczących w/w problemu.

B) PRZYPUSZCZENIE, ŻE UCZEŃ JEST POD WPŁYWEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
1. Przypuszczenie odurzenia ucznia substancjami psychoaktywnymi na podstawie obserwowanych objawów.
2. Zawiadomienie pielęgniarki szkolnej, wychowawcy, dyrekcji szkoły, pedagoga i psychologa.
3. Rozmowa pielęgniarki szkolnej/pedagoga/psychologa w celu ustalenia rodzaju zażytego środka psychoaktywnego.
4. Odizolowanie ucznia od pozostałych uczniów i pozostawienie go pod opieką pielęgniarki szkolnej lub wyznaczonego pracownika szkoły.
5. Wezwanie rodziców.
6. Zawiadomienie pogotowia ratunkowego i policji.
7. Rozmowa z rodzicami ucznia mająca na celu zobowiązanie rodziców do pomocy dziecku, wskazanie instytucji pomocowych.
8. Sporządzenie protokołu z przebiegu wydarzeń.
9. Pisemne powiadomienie organów ścigania.
10. Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych na terenie szkoły dotyczących w/w problemu.

C) PODEJRZENIE UCZNIA O POSIADANIE ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
1. Odizolowanie ucznia od pozostałych uczniów.
2. Powiadomienie wychowawcy, pedagoga, psychologa i dyrektora.
3. Telefoniczne powiadomienie policji przez dyrektora szkoły.
4. Zażądanie od ucznia przekazania posiadanej substancji w obecności świadka (pedagoga/psychologa/pracownika szkoły).
5. Wezwanie rodziców ucznia.
6. Rozmowa z uczniem i z rodzicami.
7. Pisemne powiadomienie organów ścigania.

D) POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ROZPROWADZANIA NARKOTYKÓW PRZEZ UCZNIA
1. Odizolowanie ucznia od pozostałych uczniów.
2. Powiadomienie wychowawcy, pedagoga, psychologa i dyrektora.
3. Telefoniczne powiadomienie policji przez dyrektora szkoły.
4. Zażądanie od ucznia przekazania posiadanej substancji w obecności świadka (pedagoga/psychologa/pracownika szkoły).
5. Wezwanie rodziców ucznia.
6. Rozmowa z uczniem i z rodzicami.
7. Pisemne powiadomienie organów ścigania.
8. Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych na terenie szkoły dotyczących w/w problemu.

II PROCEDURA

POSTĘPOWANIE W ZWIĄZKU Z PALENIEM PAPIEROSÓW PRZEZ UCZNIA
1. Zaobserwowanie lub uzyskanie informacji od innych osób (uczniów, pracowników szkoły) o paleniu papierosów przez ucznia.
2. Powiadomienie wychowawcy. Rozmowa wychowawcy z uczniem.
3. W obecności świadka nakazanie wyjęcia przez ucznia zawartości np.: kieszeni, plecaka, kurtki.
4. Wezwanie rodziców ucznia przez wychowawcę.
5. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami ucznia przez wychowawcę.
6. Powiadomienie pedagoga/psychologa/dyrektora o podjętych działaniach.

III PROCEDURA

POSTĘPOWANIE W RAZIE PODEJRZENIA SPOŻYCIA ALKOHOLU/ROZPOZNANIA STANU ODURZENIA UCZNIA ALKOHOLEM
1. Stwierdzenie spożywania alkoholu/bycia pod wpływem alkoholu przez ucznia.
2. Odizolowanie ucznia od pozostałych uczniów.
3. Powiadomienie wychowawcy, pedagoga, psychologa i dyrektora.
4. Przekazanie/pozostawienie ucznia pod opieką pielęgniarki szkolnej lub wyznaczonego pracownika szkoły.
5. Wezwanie rodziców ucznia.
6. W przypadku zagrożenia życia ucznia – wezwanie karetki pogotowia ratunkowego.
7. Rozmowa z rodzicami ucznia mająca na celu zobowiązanie rodziców do pomocy dziecku, wskazanie instytucji pomocowych.
8. Sporządzenie protokołu z przebiegu wydarzeń.
9. Pisemne powiadomienie organów ścigania.
10. Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych na terenie szkoły dotyczących w/w problemu.

IV PROCEDURA

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ UCZNIA
1. Monitorowanie frekwencji szkolnej przez wychowawcę; przekazanie niepokojących sygnałów dotyczących niewłaściwej realizacji obowiązku szkolnego rodzicom/opiekunom i pedagogowi szkolnemu.
2. Powiadomienie przez pedagoga szkolnego rodziców listem poleconym o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez ucznia.
3. Rozmowa wychowawcy oraz pedagoga/psychologa z rodzicami i zobowiązanie ich do systematycznego posyłania ucznia do szkoły. Poinformowane o dalszych działaniach w przypadku nie dotrzymania tych zobowiązań.
4. Wpisanie do dziennika lekcyjnego notatki z rozmowy z rodzicami.
5. Wizyta wychowawcy z pedagogiem szkolnym w domu ucznia w celu rozpoznania środowiska rodzinnego dziecka i ustalenia przyczyn nieobecności.
6. W sytuacji braku możliwości skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia, powiadomienie Policji i Sądu o nierealizowaniu obowiązku szkolnego.
7. W przypadku braku efektu oddziaływań rodziców/opiekunów prawnych i szkoły, braku współpracy ze szkołą, pedagog informuje Sąd.

V PROCEDURA

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KRADZIEŻY NA TERENIE PLACÓWKI.
1. Bezzwłoczne zgłoszenie nauczyciela o kradzieży wychowawcy klasy/pedagogowi/psychologowi, który wyjaśnia sytuację.
2. Nauczyciel/wychowawca/pedagog/psycholog zawiadamia dyrektora o fakcie kradzieży.
3. Rozmowa wychowawcy/pedagoga/psychologa z poszkodowanym w celu ustalenia okoliczności czynu.
4. Wychowawca/pedagog/psycholog w obecności innej osoby ma prawo:
– zażądać od ucznia pokazania zawartości np. kieszeni, plecaka lub innych rzeczy szkolnych, jeśli podejrzewa, że wśród tych przedmiotów jest coś skradzionego,
– zażądać przekazania skradzionej rzeczy,
– zabezpieczyć dowody.
5. W przypadku ustalenia sprawcy zdarzenia, rozmowa dyrektora/pedagoga/ psychologa ze sprawcą i przedstawienie mu zarzutów, zażądanie wydania skradzionej rzeczy.
6. Wezwanie rodziców sprawcy i poszkodowanego oraz poinformowanie
o ustaleniach (naprawienie szkód, zadośćuczynienie i poniesienie konsekwencji).
7. Powiadomienie policji.

VI PROCEDURA

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UŻYWANIA PRZEMOCY WOBEC UCZNIÓW (PRZEZ RODZICÓW, RÓWIEŚNIKÓW CZY TEŻ OSOBY TRZECIE)
1. Stwierdzenie użycia przemocy fizycznej w stosunku do dziecka (informacja od ofiary lub świadków zdarzenia – uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, rodzic):
a) rozmowa wychowawcy z poszkodowanym uczniem, notatka/informacja w dzienniku elektronicznym,
b) zawiadomienie pedagoga i psychologa,
c) zawiadomienie dyrekcji.
2. Rozmowa pedagoga/psychologa z poszkodowanym dzieckiem.
3. Rozmowa pedagoga/psychologa ze sprawcą lub sprawcami przemocy.
4. Rozmowa pedagoga/psychologa ze świadkami zdarzenia.
5. Wezwanie rodziców do szkoły i poinformowanie o zdarzeniu oraz
konsekwencjach używania przemocy przez uczniów.
6. Pouczenie rodziców sprawców (lub innych osób) o sankcjach w przypadku
powtórzenia się danej sytuacji: a) zgłoszenie policji zaistniałej sytuacji,
b) poinformowanie sądu.
7. Jeśli istnieje ryzyko ponownego użycia przemocy przez sprawcę, poinformowanie nauczycieli o zaistniałym zdarzeniu oraz konieczności szczególnej obserwacji podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych sprawcy przemocy.
8. W przypadku stwierdzenia przemocy domowej zgłoszenie sprawy policji.

VII.PROCEDURA DOT. WYPADKU UCZNIA W SZKOLE

Opiece nauczycieli podlegają uczniowie:
– w budynku szkoły i na terenie szkoły (lekcja, przerwa, boiska),
– poza nią (podczas organizowanych wyjść do kina, na konkursy, zawody, wycieczki…).
Udzielenie pierwszej pomocy w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego pracownika szkoły. Jej nieudzielenie skutkuje sankcjami karnymi.

1. Nauczyciel/osoba będąca świadkiem wypadku niezwłoczne zapewnia opiekę poszkodowanemu:
– udziela pierwszej pomocy przedmedycznej,
– wzywa fachową pomoc medyczną.
2. Nauczyciel przerywa zajęcia/lekcje/dotychczasowe czynności i podejmuje działania
a) nauczyciel po udzieleniu pierwszej pomocy lub/i odprowadzeniu do pielęgniarki szkolnej, informuje wychowawcę/pedagoga/psychologa i ustala potrzebę wezwania rodzica, godzinę i miejsce odbioru ucznia ze szkoły dniu zdarzenia.
b)wychowawca/pedagog/psycholog powiadamia rodziców/opiekunów
i dyrektora.
c) w trudniejszym przypadku, nauczyciel po zapewnieniu pierwszej pomocy, powiadamia dyrektora, który wzywa pogotowie ratunkowe.
d)nauczyciel/wychowawca/pedagog/psycholog wzywa rodziców/opiekunów w celu zapewnienia opieki uczniowi w drodze do szpitalu.
e)jeżeli wypadek był spowodowany usterką techniczną miejsce wypadku należy zabezpieczyć.
f)osoba zgłaszająca wypadek, fakt ten dokumentuje w dzienniku.

O wypadku dyrektor zawiadamia niezwłocznie pracownika szkoły odpowiedzialnego za BHP, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący szkołę. O wypadku ciężkim, zbiorowym zawiadamia państwowego inspektora sanitarnego, prokuratora i kuratora oświaty.

ZALECANE DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO UCZNIÓW
1. Tereny przyległe do szkoły –boiska szkolne:
a) Tereny przyległe do szkoły (boiska szkolne) są ogrodzone i monitorowane.
b) Brama prowadząca do głównego wejścia szkoły jest otwarta. Brama wjazdowa do szkoły otwierana jest przez portiera szkoły, gdy zaistnieje taka potrzeba.
2. Wejście / wyjście z budynku:
a) Uczniowie , pracownicy szkoły i osoby trzecie wpuszczane są do budynku wejściem głównym.
b) Dwa wejścia: główne i naprzeciwległe otwierane są w godzinach porannych. Podczas zajęć lekcyjnych wejście naprzeciwległe jest zamknięte, a otwierane jest przez portiera szkoły w czasie przerw.
c) Osoby z zewnątrz podlegają kontroli portiera, stosowana jest również księga gości.
3. System alarmowy:
a) W szkole funkcjonuje system alarmowy, z którym zostali zaznajomieni uczniowie i pracownicy szkoły.
b) Prowadzone są ćwiczenia praktyczne na wypadek ewakuacji.
4. Drogi ewakuacyjne:
a) Drogi ewakuacyjne są oznakowane, miejscem docelowym ewakuacji jest boisko szkolne. Uczniowie i pracownicy szkoły zapoznani są z ich lokalizacją.
b) Prowadzone są ćwiczenia praktyczne na wypadek ewakuacji.