REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W SP 105

421

 

Niniejszy regulamin korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych reguluje:
a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych
b) tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,
c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

1. Regulamin jest integralną częścią Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
2. Biblioteka nieodpłatnie:
– wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub
– zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub
– przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
3. Podręczniki, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.
4. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane do Biblioteki na podstawie stosownego dokumentu.
5. Wypożyczenie odbywa się z początkiem każdego roku szkolnego szkolnego.
6. Wychowawca ma obowiązek zebrać podpisy od rodziców pod stosownym oświadczeniem najpóźniej do dnia 30 września danego roku szkolnego
i przekazać go Bibliotece.
7. Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres jednego roku szkolnego.
8. Termin zwrotu podręczników mija 15 dni przed planowanym zakończeniem roku szkolnego.
9. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.
10. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe
i czyste obłożenie książki.
11. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
12. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek
w podręcznikach.
13. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
14. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zgniecenie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
15. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
16. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
17. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
18. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.
19. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
20. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
21. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
22. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811)