PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

3884

SYSTEM OCENIANIA  W KLASACH IV – VIII, 3G

Obowiązkowe podręczniki:

Klasy 4-8: „Matematyka z plusem” – wydawnictwo GWO

Klasy gimnazjalne: „Liczy się matematyka” WSiP

Uczeń powinien na lekcje matematyki przynosić:  podręcznik, ćwiczenia, zbiór zadań, zeszyt, przybory do pisania, przybory geometryczne.

Ocenie podlegają:

 • prace klasowe,
 • praca na lekcji,
 • sprawdziany,
 • kartkówki,
 • praca w grupie,
 • testy,
 • zadania domowe,
 • odpowiedź ustna.

Uczeń w ciągu semestru może być nieprzygotowany 2 razy. Powinien to zgłosić na początku lekcji.

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy ma trzeci brak oraz za każde następne nieprzygotowanie.

W przypadku braku zadania domowego nauczyciel wyznacza uczniowi datę uzupełnienia tego braku.

Prace klasowe udostępniane są rodzicom podczas klasowych zebrań z rodzicami, uczniom – podczas omawiania zadań oraz wyników pracy klasowej.

Kartkówki  obejmują wiadomości i umiejętności z ostatnich trzech tematów.

Nieobecność podczas pisemnej formy sprawdzania wiedzy oraz brak wytworu pracy ucznia odnotowujemy w dzienniku małą literą “n”. Uczeń ma obowiązek zaliczyć daną pracę w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły. Brak zaliczenia w wyznaczonym terminie skutkuje zamianą literki “n” na ocenę niedostateczną.

Poprawione oceny zapisujemy w dzienniku w rubryce sąsiedniej.

System oceniania uczniów:

 1. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy: są oceniane zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, według następującej skali:
 • ocena bardzo dobra + zadanie dodatkowe – ocena celująca
 • 90% – 100% punktów – ocena bardzo dobra
 • 75% – 89% punktów – ocena dobra
 • 50% – 74% punktów – ocena dostateczna
 • 34% – 49% punktów – ocena dopuszczająca
 • 0 % – 33% punktów – ocena niedostateczna

Dopuszcza się wystawianie ocen z „+” i „-”.

 1.  Odpowiedzi ustne są oceniane według następujących kryteriów:
 • cel – poprawne rozwiązanie zadania (problemu) z pełnym komentarzem, poprawnym matematycznie, z użyciem języka przedmiotu
 • bdb – zadanie rozwiązane poprawnie bez komentarza lub z komentarzem niepełnym
 • db – zadanie rozwiązane prawie całkowicie, brak odpowiedzi, założeń, błąd rachunkowy
 • dst – zadanie poprawnie i samodzielnie rozpoczęte
 • dop – fragment rozwiązania po werbalnej pomocy nauczyciela
 • ndst – brak rozpoczęcia rozwiązania mimo wskazówek nauczyciela

 

 1. Praca na lekcji oraz praca w grupach są oceniane według następującej skali:
 • cel – zaangażowany w pracę klasy (grupy), udziela precyzyjnych odpowiedzi, wiadomości wykraczają poza program
 • bdb – zaangażowany w pracę klasy (grupy), udziela precyzyjnych odpowiedzi
 • db – zaangażowany w pracę klasy (grupy), chociaż czasami odpowiada błędnie
 • dst – zaangażowany w pracę klasy (grupy), często odpowiada błędnie
 • dop – słabo zaangażowany w pracę klasy (grupy), tylko za namową kolegów lub nauczyciela
 • ndst – całkowity brak zaangażowania mimo zachęty ze strony kolegów i nauczyciela

 

 1. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną tylko raz:
 • z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania oceny
 • za odpowiedź ustną podczas kolejnej lekcji poprzez samodzielne zgłoszenie się
 • w przypadku braku zadania domowego uczeń jest zobowiązany je uzupełnić w wyznaczonym terminie

 

 1. Wagi ocen
 • sprawdzian, praca klasowa, test -waga 3
 • kartkówka, odpowiedz ustna – waga 2
 • aktywność – waga 1
 • aktywność semestralna – waga 4 – 5
 • zadanie domowe – waga 1
 • udział w konkursach i zawodach – waga 1- 3
 • znaczące osiągnięcia w zawodach i konkursach pozaszkolnych – waga 4
 • praca w grupach – waga 1
 • prace długoterminowe – waga 3

 

System oceniania z matematyki opracowali:

Magdalena Biesiadzińska

Violetta Kolasa

Alina Zaremba

Piotr Działa