PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

4126

1. Ocena z języka polskiego jest jawna dla ucznia i jego rodziców.
2. Uczeń otrzymuje w semestrze oceny cząstkowe za:

a) aktywność (15 plusów (punktów) – ocena bardzo dobra)
b) ćwiczenia gramatyczne
c) ćwiczenia ortograficzne
d) dyktanda
e) dłuższe i krótsze formy wypowiedzi wykonane w klasie i w domu
f) recytacje utworów lirycznych bądź epickich
g) pracę w grupach
h)wypowiedzi ustne z trzech ostatnich tematów ( klasa VII-VIII i III gimnazjum)
• Prace literacko-plastyczne, np. komiks
i) dodatkowe prace – formy wypowiedzi (zadania związane z lekturami).

3. Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności odbywają się w następujących formach:
a) dyktanda
b) kartkówki
c) sprawdziany (testy) pisemne obejmujące dział gramatyki
d) sprawdziany (testy) – czytanie ze zrozumieniem
e) redagowanie krótszych i dłuższych form wypowiedzi
f) sprawdziany ze znajomości przeczytanej lektury.

4. Uczeń może poprawić tylko: sprawdzian z gramatyki obejmujący dział, czytanie ze zrozumieniem, dyktando, kartkówki ( za zgodą nauczyciela przedmiotu).

5. Uczeń, który z powodu nieobecności nie był na sprawdzianie z gramatyki, pracy klasowej, sprawdzianie czytania ze zrozumieniem, dyktandzie, sprawdzianie z lektury powinien zaliczyć go w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

6. Wszystkie sprawdziany, testy opatrzone są w elementy oceny kształtującej.

7. Wszystkie sprawdziany są poprawione, ocenione i oddane do trzech tygodni.

8. Uczeń może uzyskać ocenę wyższą od proponowanej na koniec roku szkolnego, jeśli spełni wymagania edukacyjne dla danej klasy, wykona obszerne zadania dodatkowe ( prace literacko-plastyczne) uzgodnione z nauczycielem przedmiotu, będzie zajmować znaczące miejsca w konkursach pozaszkolnych.

9. Wytwory pracy uczniów są gromadzone przez nauczyciela przedmiotu i dostępne na prośbę rodziców na bieżąco, a szczególnie na zebraniach z rodzicami.