POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 105 W ŚWIDNICY

683

System ten stworzony jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego, dokumenty szkolne: statut, regulaminy i in., rekomendacje MEN oraz społecznie obowiązujące normy i konsekwencje.

Są to konkretne sposoby postępowania stosowane w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły. Pełna dokumentacja rekomendacji MEN jest dostępna w bibliotece szkolnej. Wychowawcy otrzymują podstawowe procedury. Wszelkie działania dotyczące każdej z procedur szkolnych jako pierwszy podejmuje wychowawca klasy.

I. KODEKS NORM I KONSEKWENCJI.
To regulamin zachowania funkcjonujący na poziomie szkoły. Współtworzony przez uczniów, nauczycieli i rodziców.
Na poziomie szkoły działania obejmują:
– coroczną diagnozę problemu,
– jednolite oddziaływanie nauczycieli poprzez odpowiednie reagowanie.

II. DZIAŁANIA EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZE W KLASACH
1. Są to normy klasowe tworzone przez uczniów wspólnie z wychowawcą. Spisane w formie kontraktu i opatrzone podpisami dzieci. Złożenie podpisu oznacza przyjęcie kontraktu oraz odpowiedzialność za złamanie zasad.
2. Zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki (program odpowiednio dostosowany do potrzeb uczniów klas I – VIII oraz oddziałów przedszkolnych).
3. Działania wychowawcze dostosowane do problemów występujących w danej klasie, aktywne reagowanie na wszystkie sytuacje związane z bezpieczeństwem.