I POWIATOWY KONKURS NA KOMIKS W JĘZYKU ANGIELSKIM

1832

I. Celem konkursu jest
popularyzacja znajomości języka angielskiego wśród uczniów na poziomie komunikacji, a w szczególności:
– rozwijanie zdolności językowych (słownictwo – everyday English, umiejętne zastosowanie zasad angielskiej gramatyki i ortografii w dialogach i tekstach pisanych;
– doskonalenie umiejętności porozumienia się w języku obcym;
– rozwijanie i wykorzystywanie wyobraźni językowej w celu prawidłowego komunikowania się (prawidłowe rozpoznawanie sytuacji językowej na podstawie rysunku);
– kształcenie zdolności plastycznych (stosowanie różnych technik plastycznych, np.: rysowanie, malowanie, szkic, itd. )

II. Uczestnicy:
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. III-V szkół podstawowych. Każdy uczestnik jest zobowiązany do nadesłania samodzielnie wykonanego komiksu.

III. Tematyka i forma przygotowania prac konkursowych:
Tematyka komiksu jest dowolna. Jeden uczestnik zgłasza do konkursu jeden komiks. Prace powinny być przygotowane przez uczniów indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym konkursie i nie były dotąd nigdzie prezentowane i publikowane.
Komiks musi spełniać następujące warunki:
– zawiera tytuł oraz 4-6 okienek z treścią komiksu
– format A-2 ,
– składa się z liczby 4-6 okienek rysunkowo-tekstowych
– treść napisana w języku angielskim
Opis pracy (na drugiej stronie):
– tytuł komiksu w języku angielskim
– pełna nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza,
– imię i nazwisko ucznia,
– klasa
– imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu. (w celu szybszego przekazywania informacji proszę o adres mailowy nauczyciela)

IV. Ramowy plan działania:
1. Zgłoszenie szkoły do konkursu należy przesłać do dnia 15 grudnia sms-em na numer 508122645(w celu zgłoszenia należy podać jedynie nazwę szkoły wyrażającą chęć wzięcia udziału w konkursie).
2. Nadesłanie przez nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu prac w postaci komiksu w języku angielskim wykonanych samodzielnie przez uczniów do 10 stycznia 2018 roku na adres Szkoła Podstawowa nr 105, Folwarczna 2, 58-100 Świdnica z dopiskiem na kopercie „ Konkurs na komiks w języku angielskim”

V. Sposób oceny prac konkursowych.
Ocena prac zostanie dokonana przez niezależną komisję. Komisja uwzględni następujące kryteria:poprawność językową, sposób wykonania pracy, technika wykonania, oryginalność i czytelność przekazu, ogólne wrażenia artystyczne, wykazanie się kreatywnością i twórczym podejściem do tematu .

VI. Informacje o sposobie wykorzystania i zwrotu prac:
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez rodziców / prawnych opiekunów autorów prac zgody przetwarzania danych osobowych oraz do umieszczenia zwycięskich prac na stronie szkoły z podaniem imienia i nazwiska autora oraz szkoły, do której uczęszcza.

VII. Nagrody:
Przewiduje się nagrody rzeczowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc. Nauczyciele – opiekuni otrzymają zaświadczenia w ramach przygotowania uczniów do konkursu.

VIII. Informacje na temat konkursu:
Informacji udziela nauczycielka j. angielskiego: pani Dorota Kubak Rzepecka
II. ( nr tel. 508122645). Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 16 lutego 2018 roku w sali gimnastycznej na ulicy Folwarcznej 2 o godzinie 9.00 podczas odbywania się IX Powiatowych Dni Języka Angielskiego, na które serdecznie zapraszamy nauczyciela przygotowującego oraz ucznia, który zajmie w omawianym konkursie I, II lub III miejsce.

IX. Inne postanowienia: – rozstrzygnięcia podejmowane przez komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie – udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu

Dyrektor oraz organizatorzy konkursu