ZASADY REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 105 W ŚWIDNICY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

690

Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. „Prawo oświatowe” (Dz.U. z 2017, poz. 59, art. 18 ust. 5, p. 1 i 2),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów  i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2017. 617).
  1. W roku szkolnym 2017/2018 zostaną utworzone klasy sportowe w następujących profilach sportowych:

w klasach IV:

1)      judo (dziewczęta i chłopcy)

2)      piłka ręczna chłopców

3)      siatkówka dziewcząt

w klasach VI:

1)      piłka ręczna chłopców

w klasach VII:

1)      piłka ręczna chłopców

2)      siatkówka dziewcząt

  1. Klasa sportowa nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w niej ustalony dla Szkoły Podstawowej nr 105 obwód szkolny.
  2. Do klasy IV sportowej może uczęszczać uczeń, który:

a)      otrzymał promocję do klasy IV,

b)      wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,

c)      zaliczył z odpowiednim wynikiem próbę sprawności fizycznej,

d)      posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

  1. Do klasy VI sportowej może uczęszczać uczeń, który:

a)      otrzymał promocję do klasy VI,

b)      wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,

c)      zaliczył z odpowiednim wynikiem próbę sprawności fizycznej,

d)      posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

  1. Do klasy VII sportowej może uczęszczać uczeń, który:

a)      otrzymał promocję do klasy VII,

b)      wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,

c)      zaliczył z odpowiednim wynikiem próbę sprawności fizycznej,

d)      posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

 

  1. Terminy rekrutacji:

a)      do 28 kwietnia 2017r. składanie podań o przyjęcie do klasy sportowej.

b)      maj 2017r.  – testy sprawnościowe,

c)      2 czerwca 2017r. – podanie wyników testów sprawności fizycznej,

d)      14 czerwca 2017r. – ogłoszenie listy przyjętych do klasy IV sportowej,  do klasy VI sportowej i do klasy VII sportowej,

e)      23 czerwca 2017r. – składanie w sekretariacie szkoły oryginałów świadectw (kl. III, kl. VI i kl. VI) – nie dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy.

  1. Uczniowie przyjęci do klasy sportowej są zobligowani dostarczyć do 1 września br. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w przychodni sportowo – lekarskiej
  2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

a)      wicedyrektor szkoły jako przewodniczący,

b)      nauczyciele wychowania fizycznego,

c)      pedagog szkolny.